дом ЗА ПЧЕЛИТЕ ФАКТОРИ НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ И ПРОДУКТИВНОСТ ПРИ ПЧЕЛИТЕ

ФАКТОРИ НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ И ПРОДУКТИВНОСТ ПРИ ПЧЕЛИТЕ

359
Снимка: pixabay.com

Пчелното семейство представлява цялостна биологична и стопанска единица поради това, че нито един от индивидите влизащи в състава му (пчелна майка, пчели работнички, търтеи) не може да съществува, да се храни и размножава извън него и всеки от индивидите може да изпълнява функциите си само в тясна връзка с останалите. Тази особеност на пчелното семейство е резултат от дълго историческо развитие.

Медо – и восъкопродуктивността на пчелните семейства, ефективността на тяхната опрашителна дейност и способността им да преживяват неблагоприятните условия на средата зависят от сложен комплекс от външни и вътрешни фактори.

Външни фактори

Към тази група фактори се отнасят: климатичните и атмосферни условия; разнообразието, продължителността и силата на пчелната паша; наличието на полезни или вредни за пчелите организми.
Болшинството от тези условия трудно се поддават на въздействието от страна на човека или ако се поддават за това се изискват много усилия. В същото време те имат голямо значение за жизнеспособността и продуктивността на пчелните семейства. На тези фактори се основават рационалното разположение и специализацията на пчелините, както и транспортирането (подвижно пчеларство) на пчелните семейства с цел по-висока продуктивност и опрашване на селско стопанските култури. Изхождайки от външните условия на живот следва да се избере най-подходящата технология за отглеждане на пчелите.

Климатични и атмосферни условия – Те са резултат от географското положение и релефа на района. Включват: изразеност на сезоните; средно дневни и средно годишни температури; влажност на въздуха; посока и сила на преобладаващите ветрове; продължителност на светлинния ден и др.
Пчелна паша – Редица изследователи в областта на пчеларството поставят медоносните растения (пчелната паша) като първи фактор, който влияе върху продуктивността на пчелните семейства. Всеки пчелар трябва много добре да познава района, в който пчеларства по отношение на медоносната база: да знае силата на пашата и нейния видов състав; да знае началото и продължителността на цъфтеж на основните медоносни растения. Във тази връзка се препоръчва пчеларят да направи медов баланс на района, в който отглежда пчелните семейства, за да добие представа за медоносния му потенциал.

Вътрешни фактори

Създават се вътре в пчелното гнездо в резултат от дейността на пчелното семейство като цялостна единица.
В тази група фактори се включват: броят и качеството на питите; събраните, преработените и консервираните хранителни запаси; температурата, влажността и газовият режим в пчелното гнездо; полезните и вредни организми, обитаващи пчелното гнездо.

Тези фактори също са с важно значение за жизнеспособността и продуктивността на пчелните семейства и за разлика от външните фактори в голяма степен се поддават на управление от човека. Управлението на факторите с цел постигане на интензивно развитие на семействата и повишаване на продуктивността им се осъществява по следните пътища:

осигуреност с белтъчна и въглехидратна храна;
осигуреност с достатъчно на брой добре изградени пити;
своевременно регулиране обема на пчелното гнездо в зависимост от сезона и развитието на пчелното семейство;
регулиране на микроклимата в пчелното гнездо (температура, влажност, концентрация на газовете), което се постига чрез използване на подходящи кошери (позволяващи увеличаване на обема им), затопляне на пчелното гнездо, защита на кошерите от силното слънчево греене през летните месеци, разширяване или стесняване на входовете на кошерите, отваряне на допълнителните входове и вентилационните отвори с цел осигуряване на оптимална вентилация.

От групата на вътрешните фактори с много важно значение за медосбора и преживяемостта на пчелните семейства е числеността на пчелите в него или силата на семейството. Колкото повече са пчелите, толкова по-висока е продуктивността и толкова по-малък е разходът на храна за единица жива маса. Коефициентът на корелация между силата на семейството и неговата продуктивност е висока и положителна (+ 0,7 – 0,8). Силата на пчелните семейства има решаваща роля за опрашване на селскостопанските култури. Силните семейства успешно зимуват и са по-устойчиви на заболявания. Пчелните майки и търтеите, отгледани в силни семейства, са с по-добре развити размножителни органи.
Съществено значение за продуктивността и жизнеспособността на пчелните семейства имат външните индивидуални признаци на пчелите (фенотип). Тук се включват екстериорните и интериорните признаци на пчелите – дължина на хоботчето, обем на медовото стомахче и на дебелото черво, развитие на жлезите, активност на ензимите, поведението и т.н.

Друг вътрешен фактор е възрастовият състав на пчелите в пчелното семейство. Професионализмът на пчеларя се изразява в умението му да регулира възрастовия състав на семействата в зависимост от сезона: през пролетния период да се постигне максимален брой на пчелите кърмачки; по време на главната паша да се получи максимален брой на летящите пчели; по време на зазимяването и зимуването пчелните семейства да бъдат осигурени с достатъчно на брой млади пчели.
Немаловажно е и значението на инстинктите и рефлексите, които определят поведението на индивидите в пчелното семейство (роеви инстинкт, дресиране на пчелите с цел повишаване ефективността от опрашването, почистващ инстинкт определящ хигиенното поведение на пчелите и свързан с устойчивостта им на заболявания).

Водеща роля във вътрешните фактори има пчелната майка (нейния фенотип и генотип). Колкото по-едра е пчелната майка, толкова по-добре развити са яйчниците є и толкова повече на брой са яйчните тръбички в тях. Установена е висока положителна корелационна зависимост между живата маса на пчелната майка, броят на яйчните тръбички в яйчниците є и количеството на отгледаното в пчелното семейство пило. Последното от своя страна влияе върху продуктивността. Освен това пчелната майка предава на своето потомство наследствена информация, определяща нормите на реакция спрямо външните условия, характера на развитие, интериорните и екстериорните признаци, биологичните и стопанско полезните особености на пчелите и на семейството като цяло.
Всички вътрешни фактори, определящи жизнеспособността и продуктивността на пчелните семейства, са свързани помежду си като всеки от тях влияе на останалите и на свой ред се намира под влияние на последните.
Например: силата на семейството влияе върху качеството на пчелите, отгледани в него, върху възрастовия състав на пчелите, върху рефлексите и върху качествата на пчелната майка. От друга страна силата на семейството зависи от качествата на пчелната майка, от възрастовия състав на пчелите, от качествата на пчелите в семейството и от рефлексите. На всички тези фактори влияят външните условия на средата (външни фактори).
В заключение може да се каже, че една от основните задачи на пчеларя е да познава много добре значението на факторите, влияещи върху преживяемостта и продуктивността на пчелните семейства, за да може да ги управлява в интерес на производството.

Гл. ас. д-р Иванка Желязкова
Аграрен факултет, Тракийски университет
гр. Стара Загора

Източник: Пчеларски Вестник