дом ЗА ПЧЕЛИТЕ ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ НА ПРОДУКТИВНОСТТА

ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ НА ПРОДУКТИВНОСТТА

314
Снимка: pixabay.com

В свои изследвания и наблюдения гръцкият специалист Г. Селианакис оприличава пчелното семейство на малък завод. Затова той подчертава необходимостта от общодостъпни указания по въпросите, свързани с икономически изгодно пчеларстване. Той систематизира факторите, определящи успеха в пчеларството в три групи:
Първа група фактори: медоносните растения.
Пчеларят е длъжен да знае състоянието на медоносната база и нейния видов състав в района на пчеларстване, което включва: начало и край на цъфтежа на медоносните растения; продължителност на цъфтежа; годишните климатични условия, характерни за района на пчелина; състав на почвата като фактор за нектароотделяне и състав на горската растителност с оглед възможността й за образуване на мана.
Втора група фактори: пчелното семейство.
В тази връзка пчеларят е длъжен: да се грижи за здравето на пчелните си семейства, а при необходимост да провежда съответното лекуване, да защитава пчелите от многочислените им врагове, да ги осигурява с необходимата качествена храна, да следи в семействата да има добри майки и търтеи, да разполага пчелина в места с добри условия за живот и работа на пчелите, до поддържа в пчелина миролюбиви пчели, способни да издържат и лоша година и да имат дълго хоботче.

Трета група фактори: пчеларят.
Подчертава се значението на пчеларската организация в повишаване квалификацията и практическите навици на собствениците на пчели, участието на научните институции в областта на пчеларството и по въпросите за повишаване на продуктивността, значението на добрия кошер и добре изградените пити, обезпечеността с пчеларски инвентар, ролята на финансирането на пчеларството и значението на законодателството в областта на пчеларството.
Нужни са модели, достойни за самите пчели! Пчеларят ще бъде доволен.
А пчелите…?

Източник: Пчеларски Вестник