дом НОВИНИ СЪЗДАВАТ СЪВЕТ ПО ПЧЕЛАРСТВО

СЪЗДАВАТ СЪВЕТ ПО ПЧЕЛАРСТВО

301
Снимка: pixabay.com

Съвет по пчеларството създават с промени в закона

Сериозни дебати в Парламента предизвикаха предложените промени в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пчеларството на второ четене. След редица спорове, депутатите гласуваха промените, като приеха редица промени, касаещи регистрацията на пчелините, създаването на Съвет по пчеларството и още други изменения в Закона за водите.

Съвет по пчеларството

Депутатите решиха да се учреди Съвет по пчеларство като консултативен орган към министъра на земеделието. Ролята на съвета ще бъде да подпомага министъра в изпълнение на държавната политика в сектора, като до момента тази функция е ипълнявал Националният браншови пчеларски съюз. Министърът на земеделието е председател на Съвета, със свои заповеди определя състава му и утвърждава правила за организацията и дейността на консултативния орган. В състава на Съвета влизат представители на аграрното ведомство, ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, Българската агенция по безопасност на храните и пчеларски организации.

Изисквания към пчелините

Пчелните семейства се настаняват в пчелини, регистрирани по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Собствениците или ползвателите подават заявление по образец до директора на съответната Областна дирекция по безопасност на храните. Постоянните пчелини задължително са с ограждение, като в урегулираните поземлени имоти са с ограда, осигуряваща безопасността на обекта и непозволяваща свободен достъп и преминаване на хора и животни, и са обозначени с табелка с регистрационния номер на пчелина.

Обектите в горски територии могат да са с ограждение, което не представлява строителство по смисъла на Закона за устройство на територията, и на което се поставя табелка с регистрационния номер на пчелина.

За постоянните пчелини, намиращи се в защитени територии, тези изисквания не се прилагат.

Обект на гласуване беше и предложеното от Комисията по земеделието и храните създаване на допълнителен параграф 12, с който през Закона за пчеларството ще бъдат въведени и редица промени в Закона за водите. Депутатите отхвърлиха единствено чл. 6 от параграф 12, отнасящ се до одържевяването на язовир Овчарица и превръщането му в обект от национална сигурност.

Дейности, свързани с опазване на околната среда

Депутатите гласуваха още средствата, постъпили до 24 юни 2016 г. включително по сметката на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, представляващи остатък от приходите от продажба на квоти за емисии на парникови газове от инсталации чрез търг съгласно Закона за ограничаване изменението на климата, да се разходват с акт на Министерския съвет за дейности или разплащане на извършени дейности, свързани с опазване на околната среда, в т.ч. изпълнение на задължения, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз.

Отхвърлено беше предложението на един от народните предствавители в 6- месечен срок след гласуването на промените в Закона за пчеларството да бъде създаден правилник за приложение на закона.

Източник: agrozona.bg