дом ЗА ПЧЕЛИТЕ РАБОТА НА ПЧЕЛИНА ПРЕЗ ЮНИ

РАБОТА НА ПЧЕЛИНА ПРЕЗ ЮНИ

383

Юни е първият летен месец. Времето е топло със средни за страната температури между 17 и 22°С. Валежите са обилни.

Климатичните особености благоприятстват отделянето на нектар. Цъфтящата медоносна растителност е разнообразна. Продължава цъфтежът на гледичията, аморфата, малината, къпината. Зацъфтяват растения, осигуряващи главна паша на пчелните семейства – липа, драка, резене, кориандър, анасон, слънчоглед, люцерна, лавандула. Развива се ливадната, пасищната и плевелната растителност – всички видове детелина, бяла и жълта комунига, конски босилек, полски синап, бодил и др. Пашата от тези видове е по-бедна, но продължителна. През юни цъфтят и растения от групата на специалните медоноси – фацелия, бораго, маточина, асклепиас.

През този период пчелните семейства са в пълно биологично развитие. Пчелите покриват всички пити в плодника, магазина, корпусите. Работят активно като отглеждат много пило (в гнездата то е главно запечатано), пренасят и преработват големи количества нектар и прашец.
В зависимост от района на пчеларстване преди започване на главната паша се прави преглед на семействата. Силните и добре развити пчелни семейства се разширяват ­Дадан ­Блатовите кошери с магазини, а многокорпусните с корпуси. При силна и продължителна паша на пчелните семейства, разширени още през месец май с магазини или корпуси, се поставят втори магазин (между плодника и пълния с нектар магазин) или трети корпус.
Важно условие е да се осигури вентилация за по-бързо изпарение на излишната вода от нектара и превръщането му в мед. За целта основният вход се отваря максимално, дъното се спуска и се открива вентилационният му отвор, а също така и горните входове на корпусите. От друга страна, осигуряването на добра вентилация подпомага пчелите за поддържането на оптималната температура в пчелното гнездо и за по-лесното им справяне с високите външни температури.
За максимално използване на разнообразната медоносна растителност се практикува подвижно пчеларство.
Топлото време и обилното нектароотделяне в природата благоприятстват отделянето на восък от пчелите. За пълноценно използване на строителния им инстинкт трябва да се поставят рамки с восъчни основи за градеж. Новоизградените пити служат за: подмяна на старите пити, предназначени за бракуване; комплектуване на нови пчелни семейства. Чист восък може да се получи и чрез използване на строителни рамки.
През месец юни все още са налице благоприятни условия за роене. Семействата са силни, с много пчели и запечатано пило. Пренаселеността в пчелното гнездо и бездействието на индивидите в него са причина за изпадане в роево състояние. Пчелите подготвят основи за маточници, принуждават пчелната майка да снесе яйца в тях и я изоставят ­не я хранят с пчелно млечице. В резултат на това, че тя се храни само с нектар и мед (въглехидратна храна), теглото є намалява и пчелната майка може да излети с част от пчелите ­да се образува рой.
Независимо, че роенето е естествен начин за размножаване на пчелните семейства, то е нежелателно при съвременното пчеларство. Пчелните майки, получени при роене са едри и с много добра яйценосна дейност. Ройливостта обаче е качество, което се предава по наследство и не е за предпочитане такива майки да се използват за създаване на нови семейства.
За предотвратяване на роенето е необходимо на пчелите да се създават условия за работа:
* Поставяне на рамки с восъчни основи за градеж или строителни рамки;
* Разширяване с празни изградени пити ­така се създават условия за активиране яйценосната дейност на пчелната майка, а заложеното пило ангажира младите пчели-кърмачки;
* Подхранване с рядък захарен разтвор (2 : 1) при влошаване на времето;
* Максимално разширяване на пчелните гнезда с магазини или корпуси ­времето е топло и няма опасност от охлаждане на пилото;
* Отнемане на питите със запечатано пило;
* Пренареждане на питите в пчелното гнездо ­в средата се поставят празни пити;
* Прилагане на изкуствено роене ­формиране на отводки, разделяне на семейството с делене на летящите пчели, налитане при майката.
Налитането при пчелната майка е най-сигурния начин за предотвратяване на роенето, защото имитира създаване на рой. На мястото на основното семейство, което е в роево състояние, се поставя чист дезинфекциран кошер. В него се нареждат 1 ­2 пити с храна (мед и прашец), празни изградени пити и рамки с восъчни основи. От основното семейство се изважда питата, на която е пчелната майка, и заедно с пчелите се поставя в средата на новоформираното пчелно гнездо. В новия кошер, зареден с пити, ще влязат всички летящи пчели. В основното семейство остават само млади нелетящи пчели, на които след 3 ­4 часа се придава зрял маточник или оплодена майка.
Условията през месец юни са благоприятни за производство на пчелни майки и за придаването им в нуждаещите се пчелни семейства. Обикновено това става в осиротели семейства, в семейства със стари или дефектни майки, в новосъздадени семейства. Необходимо е да се спазват следните условия:
1. Семейството, в което ще се придава нова пчелна майка, трябва да е било без такава най-малко 2 ­3 часа;
2. Новата пчелна майка да се придава с клетка:
– най-подходяща за целта е клетка ­калпаче. Тя се забива върху питата, като се избира участък със запечатано зряло пило, мед и празни килийки. Пчелната майка се пуска под клетката и отворчето се затваря плътно. По този начин не се ограничава яйцеснасянето на майката (което улеснява приемането є), а излюпените пчели работнички са нейната „свита“.
– придаването може да се извърши и с транспортна клетка. През първите 24 часа отворът на клетката се затваря плътно. На следващия ден се прави преглед. Ако пчелите пълзят спокойно върху клетката и провират хоботчетата си през отворите є, означава, че ще приемат майката. Отворчето на клетката се замазва с мед и восък и се оставя пчелите сами да освободят пчелната майка.
През юни има добри условия за създаване на нови пчелни семейства. При формирането им, независимо от избрания начин, трябва да се осигури достатъчно храна, пчелна майка и пчели (млади нелетящи или стари летящи), които да покриват добре питите. След 6 ­7 дни новите семейства се подсилват с пити със запечатано пило, взети от други здрави семейства. За да достигнат по-бързо до нормално състояние, се подхранват със захарен разтвор. Когато за тях се положат необходимите грижи, те успяват да отгледат много пчели, да участват активно в следващата главна паша и да се запасят с достатъчно хранителни запаси за зимния период.
При силна паша пчелите бързо запълват магазините и корпусите с мед. Питите със зрял (запечатан) мед се центрофугират и отново се връщат в кошерите.
Важно условие за нормално развитие и активна работа на пчелните семейства е да се избягва честото им преглеждане. През този период най-добре е прегледите да се извършват рано сутрин или привечер.

Гл. ас д-р Иванка Желязкова Аграрен факултет при Тракийски университет Стара Загора

Източник: Пчеларски Вестник