дом СЪВЕТИ РАБОТА НА ПЧЕЛИНА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ

РАБОТА НА ПЧЕЛИНА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ

683
Снимка: pixabay.com

Климатичните особености на месец май са: топло време с редки захлаждания, средни месечни температури между 11 и 18°С, продължително слънчево греене, слаби до умерени ветрове.

През този месец зацъфтяват много дървесни, храстовидни и тревисти видове, като голяма част от тях са с продължителен период на цъфтеж и са важни медоносни растения. Това са бяла акация, гледичия, глог, мекиш, офика, аморфа, ягодоплодни (къпина, касис, малина), нокът, бакла, бораго, градински чай, бяла и червена детелина, еспарзета, полски синап и др. Продължава цъфтежът на жълтата акация, конския кестен, клена, явора, някои овощни видове (дюля, круша, слива, череша, ябълка).

В резултат на топлото време и редовното внасяне на по-големи количества нектар и прашец, пчелните семейства се развиват интензивно. Основната дейност на пчеларите трябва да е насочена към подпомагане на семействата, за да се отгледат повече пчели работнички.

Вследствие на обилното хранене пчелната майка увеличава броя на снесените за едно денонощие яйца. Яйценосната й дейност може да достигне своя максимум – 2 000 – 2 500 яйца за 24 часа.

За да не се ограничава яйцеснасянето, е необходимо да се осигурят свободни площи от питите. Освободените, в резултат на засилената консумация на храна, килийки са недостатъчни. Това налага своевременно разширяване на пчелните гнезда. През този период разширяването се извършва с правилно изградени светлокафяви пити. В зависимост от силата на семействата кошерите система Дадан – Блат се разширяват с 1 – 2 плодникови пити, а многокорпусните с цял корпус. В райони където пчелите са започнали да отделят восък, в пчелните гнезда се поставят рамки с восъчни основи за градеж. Във всяко нормално развито семейство трябва да се използва строителна рамка, като изградените далаци се изрязват периодично.

Восъкоотделянето при пчелите е физиологичен процес, който се проявява при определени условия (топло време, приток на прясна храна и наличие на много млади пчели) и продължава докато тези условия са налице. Ето защо е необходимо пчеларите да използват максимално инстинкта на пчелите да градят, с което ще подновят питите в пчелина си и ще получат допълнително количество чист восък.
Важно значение за нормалното развитие на семействата е доброто затопляне на пчелните гнезда отгоре и отстрани. Не бива да се избързва с изваждането на страничните затоплящи (изолационни) материали. Все още има опасност от застудяване през нощта и съответно от простудяване на пилото.

През месец май зацъфтява бялата акация, която осигурява на пчелите, в повечето райони на страната, първата главна паша. Тя цъфти за кратко време (около 2 седмици), но отделя обилно количество нектар – 11 – 66 кг мед/дка. В Южна България акациевата паша започва в началото на май.

Преди настъпването на главната паша пчеларят трябва да направи преглед на семействата и да добие представа за степента на развитието им (сила, количество на пилото, качества на пчелната майка) и здравословното им състояние. Силните семейства имат 8 – 10 пити с пило, а пчелите им заемат целия плодник при Дадан – Блатовите кошери или 1 – 2 корпуса при многокорпусните. Такива семейства пълноценно използват главната паша. Необходимо е 2 – 3 дни преди началото на пашата да им се поставят магазини или корпуси. Средните по сила семейства, които имат по-малко пчели, но много открито пило, се подсилват със зряло пило или с летящи пчели. Слабите семейства не могат да участват в пашата. Най-добре е те да се използват за подсилване на средните по сила или да се обединят с други семейства.

Това се прави при спазване на общоизвестните условия – постепенно приближаване на кошерите, чиито семейства ще се обединяват, отнемане на едната пчелна майка и затваряне на другата в клетка, уеднаквяване миризмата на двете семейства. Най-подходящ начин за подсилване е чрез налитане на летящите пчели. Определените кошери постепенно се приближават един към друг. Когато пчелите са свикнали на новото място и когато е уеднаквена миризмата им, слабото семейство се премества. Летящите му пчели налитат в другия кошер. Слабото семейство няколко дни се подхранва със захарен разтвор. Важно условие при обединяването или при подсилването е да се използват само здрави пчелни семейства.

При добра акациева паша пчелите запълват с нектар и свободните площи на плодниковите пити. С това се ограничава яйценосната дейност на пчелната майка, вследствие на което постепенно намалява силата на семействата. Ето защо е необходимо след приключване на пашата от плодника да се извадят и центрофугират 2 – 3 пити. След това те се връщат в пчелното гнездо и се поставят в средата, за да снася майката в тях.

През месец май има благоприятни условия за проява на роевия инстинкт на пчелите. Семействата изпадат в роево състояние когато пчелите в пчелните гнезда са много (пренаселеност), когато запечатаното пило е в голямо количество, а откритото пило е по-малко. В тези случаи пчелите кърмачки бездействат, поради малките площи с незапечатано пило, т.е. няма кого да хранят. От голямо значение за роенето са външните фактори – постоянно хубаво (топло) време и сравнително слабо нектароотделяне в природата. В кошерите постъпват малки количества нектар, недостатъчни да ангажират младите нелетящи пчели за преработката им и те бездействат. Съчетанието на изброените вътрешни и външни фактори води до проявата на роене.

Роевият инстинкт може да отслабне при промяна на външните условия: влошаване на времето и спиране притока на нектар в пчелните гнезда; засилване на нектароотделянето, при което пчелите се включват в събиране и преработка на постъпващия нектар.

Основната задача на пчеларя през този период е да предпази пчелните семейства от изпадане в роево състояние. За да се избегне естественото роене, е необходимо своевременно разширяване на пчелните гнезда и ангажиране на младите пчели с работа (наличие на открито пило, което да хранят и осигуряване на восъчни основи за градеж на пити).

При семейства, изпаднали в роево състояние може да се направи следното:
– да се изрежат заложените маточници;
– да се разширят пчелните гнезда с магазини и корпуси, заредени с празни изградени пити и рамки с восъчни основи;
– да се подмени пчелната майка;
– да се отдели изкуствен рой.
Периодът след акациевата паша е благоприятен за изкуствено размножаване (изкуствено роене) на пчелните семейства. В гнездата има достатъчно хранителни запаси и голямо количество пчели.
Отнемането на пчели от такива семейства не се отразява отрицателно върху по-нататъшното им развитие. За периода до следващата главна паша новосъздадените пчелни семейства успяват да отгледат достатъчно пчели, да се включат в пашата и да я използват пълноценно.
Изкуственото роене може да се направи по три начина:
> Формиране на отводки – индивидуални и сборни;
> Разделяне на семействата с разделяне на летящите пчели;
> Налитане при майката.

Независимо от начина, който пчеларят ще избере, трябва да се спазват някои основни правила – семействата да са достатъчно силни, за размножаване да се използват най-добрите, показали висока медо,- и восъкопродуктивност и устойчивост към заболявания.

През този месец може да се произвеждат пчелни майки. Топлото време, наличието на много млади пчели в пчелните гнезда и постъпването на нектар и прашец са благоприятни за тази дейност фактори. Пчелните майки се получават от здрави, силни и високопродуктивни семейства. При майкопроизводството се използват три групи семейства:
* майчини, от които се вземат ларви (1 – 2 дневни);
* семейства – отглеждачи, в които се изхранват ларвите и се запечатват маточниците;
* бащини, в които се отглеждат търтеи с добър произход.
Получените маточници или пчелни майки се използват за подмяна на старите майки или за създаване на нови семейства.
За по-пълно използване на акациевата паша се прилага подвижно пчеларство. Акацията цъфти по различно време в зависимост от релефните особености на района. Транспортират се само силни и здрави семейства. За целта кошерите и питите в тях се подготвят предварително:
# Старите и разнебитени кошери се подменят със здрави;
# Много пълните и новоизградените пити се изваждат, а мястото им се попълва с празни пити;
# Плодниците и магазините се зареждат с пълния набор пити;
# Рамките се укрепват, за да не се смачкват пчели при транспортирането.
Преместването на кошерите става предимно нощем, като предварително на пчелите се осигурява добра вентилация.
Големият брой растения, цъфтящи през май, осигуряват много цветен прашец за пчелите. Част от него може да се отнеме с прашецоуловители, които се поставят на кошерите за 2 – 3 часа на ден. Установено е, че с прашецоуловителите се отнемат 5 – 10% от пренасяния от пчелите прашец, което не влияе отрицателно върху развитието на семействата и отглеждането на пило в тях.

Гл.ас. д-р Иванка Желязкова – Тракийски университет

Източник: Пчеларски Вестник