дом СЪВЕТИ ОЩЕ ЗА РАБОТАТА НА ПЧЕЛИНА ПРЕЗ МАРТ

ОЩЕ ЗА РАБОТАТА НА ПЧЕЛИНА ПРЕЗ МАРТ

1301
Снимка: pixabay.com

Променливите температури налагат стесняване и допълнително затопляне на гнездата, както и хигиенизиране на кошерите.

Много често пчеларите се задоволяват само с остъргване на дъната на кошерите. За да се направи пълно почистване на кошерите трябва да има няколко празни оборотни кошера. Чистият кошер се пренася до този, който ще се почиства. Поставя се пред основния или на неговото място. Питите се изваждат внимателно и се подреждат в същия ред в оборотния кошер. При пренасянето им те задължително се преглеждат, за да се открие пчелната майка. Това е гаранция за преместването й.
Освободеният кошер се подпушва добре, за да се разлетят намиращите се в него пчели, и се измества настрани. Почиства се механично чрез изстъргване с рамкоповдигач, нож или шпатула. Всички отпадъци се събират в хартия и се изгарят.

Дезинфекцията може да се извърши по няколко начина:
l измиване с гореща сапунена вода;
l изтриване с 4%-ен разтвор на формалин;
ls обгаряне с бензинова или газова горелка.
При първите два начина се изисква време кошерите да изсъхнат, докато обгарянето е бърз, лесен и ефикасен метод. Пламъкът на горелката достига до всички фалцове и ъгли на кошера, той се подсушава и затопля и може веднага да се използва като оборотен.
Почистването и дезинфекцията на рамките става като летвичките се изстъргват с рамкоповдигач или нож и се избърсват с парцал, напоен с 4%-ен разтвор на формалин.
При главния пролетен преглед се преценяват следните признаци:
Количеството на запечатаното работническо пило дава информация за броя на младите пчели, които ще се излюпят в гнездата в най-близко време (за период от 12 дни). Количеството на пилото може да се прецени като се изброят питите заети с него. Този начин е най-неточен, защото в част от питите няма пило. Сравнително по-точно е определянето, когато запечатаното работническо пило се представи като част от питата – 1/2, 1/3, 3/4 и т.н. Накрая частите се сумират и се приравняват към цели пити. Броят на младите пчели, които ще се излюпят, се определя като се знае, че в една Дадан – Блатова плодникова пита има около 8500 – 9000 килийки, а в многокорпусната – 7500 – 8000. Най-точно е измерването на запечатаното работническо пило с мерителна рамка – рамка, разделена с корда или цветен конец на квадрати с размери 5/5 см (площ 25 кв. см). Мерителната рамка се поставя върху преглежданата пита и се изброяват квадратите, запълнени с пило. Непълните квадрати се приравняват към цели. Измерват се двете плоскости на питите. След приключване на прегледа квадратите се сумират. Като се знае, че в 1 кв. см от питата се поместват 4 работнически килийки, то в едно квадратче с площ 25 кв. см ще има 100 килийки. Сумата от изброените квадратчета с пило от всички пити се умножава по 100 и се получава броят на младите пчели, които ще се излюпят.

Количеството, разположението и видът на пилото дават информация за качеството на пчелната майка. Когато в гнездото има много работническо пило, разположено по питите плътно (без пропуснати килийки) под формата на кръг или елипса, това е показател, че пчелната майка е млада и качествена.
Старата пчелна майка е слабо подвижна, с по-малко коремче, с опадали власинки, вследствие на което тялото е тъмно и лъскаво. Понякога при млади майки се наблюдават дефекти – счупено или парализирано краче, оръфани криле. Такива пчелни майки трябва да се подменят с нормално развити.
Наличието на достатъчно количество хранителни запаси в пчелните гнезда е от особено значение за правилното развитие на семействата в началото на активния сезон. През този период във всяко пчелно семейство трябва да има 5 – 6 кг мед.

Количеството на запечатания мед може да се определи окомерно. Медът се представя като част от питата, частите се сумират и се приравняват към цели пити. Знае се, че Дадан-Блатовата плодникова пита, запълнена с мед (запечатан), тежи средно 3,6 кг, а многокорпусната – 2,0 – 2,5 кг. Количеството на меда по-точно се определя чрез мерителна рамка. Изброяват се и се сумират пълните със запечатан мед квадратчета от всички пити. Установено е, че в 1 кв. дм (4 квадратчета) от едната страна на питата се съдържа 0,175 кг мед. Пред вид на това общото количество на меда (в кг) се изчислява по следния начин: сумата от квадратите с мед се разделя на 4 и се умножава по 0,175.
Едновременно с определяне на количеството, се обръща внимание и на качеството на меда. В пчелните гнезда не трябва да има ферментирал мед. Кристализиралият се разпечатва и напръсква леко с вода, което улеснява консумирането му от пчелите.

При главния пролетен преглед се определя количеството на цветния прашец и се преценява качеството му. През този период в пчелните гнезда трябва да има 2 -3 пити с прашец. Количеството му се определя окомерно и се представя като част от питата – 1/2, 1/3, 3/4 и т.н. Накрая частите се сумират и се приравняват към цели пити. Цветният прашец може да се представи в квадратни сантиметра като се използва мерителната рамка. Изброяват се квадратите запълнени с прашец на всяка пита, сумират се за всички пити и се умножават по 25 (25 кв. см е площта на едно квадратче от мерителната рамка). В пчелните гнезда не се допуска наличие на плесенясал прашец.
Обемът на гнездото има значение за нормалното развитие на пчелните семейства през пролетта. Пчелните гнезда се оставят на толкова пити, колкото пчелите покриват плътно. По този начин се създава оптимален топлинен режим.
Изолационните (затоплящите) материали трябва да бъдат сухи. Овлажнелите задължително се подменят, за да се предотврати развитието на плесен и появата на някои заболявания.

Пчелните семейства трябва да са настанени в здрави и сухи кошери. При установяване на някакви повреди, влага и плесен по стените, преместването на пчелите в други кошери е наложително.

Гл.ас. д-р Иванка Желязкова, Аграрен факултет
при Тракийски университет гр. Стара Загора

Източник: Пчеларски Вестник