дом АГРО НОВИНИ От 22 ноември: Две седмици ще бъде отворен приемът по новата украинска...

От 22 ноември: Две седмици ще бъде отворен приемът по новата украинска мярка

360
Снимка: pixabay.com

По настояване на членовете на Комитета по наблюдение, Управляващият орган реши през 2022 г. да не се отварят приеми по подмерки 16.4 и 6.4.1. Приемите ще стартират през следващата година от втората половина на януари и ще имат продължителност 3 месеца.

На 18 ноември в Държавен вестник ще бъде публикуване новата украинска мярка, а от 22 или 23 ноември ще бъде отворен приемът на документи, който ще продължи две седмици. Това е решено днес по време на Комитета по наблюдение (КН) на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020), научи Агрозона.

На европейско ниво се въведе извънредна мярка за подкрепа на земеделските стопани и малки и средни предприятия, особено засегнати от войната в Украйна, със средства от ЕЗФРСР (5% от участието на Фонда в ПРСР за 2021 и 2022 година).

За България сумата е близо 64.5 млн. лева

Средствата са предназначени за преодоляване на преките и косвените последици за селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост. Подкрепата по тази подмярка ще се предостави под формата на еднократно платима сума. Помощта ще се предоставя на земеделски стопани, работещи в следните производствени направления – плодове и зеленчуци; розопроизводство; винени лозя; слънчоглед; култивирани гъби; телета за угояване – мъжки от 6 месеца до 24 месеца; телета за угояване от месодайни породи от 6 месеца до 24 месеца и отглеждане на селскостопански животни /ЕПЖ и ДПЖ/. Един земеделски стопанин може да кандидатства за подпомагане за повече от едно от изброените направления.

Подмярка 22.1. „Извънредно временно подпомагане за земеделски стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ е разработена за земеделските стопани, а подмярката за подпомагане на МСП, ще бъде разработена и включена в обхвата на мярка 22 на по-късен етап.

Прием по късите вериги на доставка през януари

По настояване на членовете на Комитета по наблюдение (КН), Управляващият орган прие през 2022 г, да не се отварят приеми по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ и подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Приемите ще стартират през следващата година от втората половина на януари, като ще са с продължителност 3 месеца. Предстои членовете на КН да гласуват актуализирани критерии по подмярка 6.4, по които ще се проведе предстоящия прием.

Източник: agrozona.bg