дом ЗА ПЧЕЛИТЕ ОСОБЕНОСТИТЕ НА БОЛЕСТИТЕ ПО ПЧЕЛИТЕ

ОСОБЕНОСТИТЕ НА БОЛЕСТИТЕ ПО ПЧЕЛИТЕ

166
Снимка: pixabay.com

Медоносните пчели са социални насекоми и не могат да живеят самостоятелно. Пчелното семейство като цяло боледува от различни заразни и незаразни болести.
Различията между отделните индивиди в пчелното семейство позволяват да говорим за болести по пчелната майка, болести по пчелите и болести по пилото. Болестите по пчелите, независимо дали засягат майката, възрастните пчели или техните развойни форми ­ пилото, са болести на цялото пчелно семейство, тъй като и загубата на майката, и загиването на възрастни пчели, и липсата на възпроизводство на нови, поради умиране на пилото, водят до отслабване, а впоследствие и смърт на цялото пчелно семейство като единен организъм. Общите закономерности, които са характерни за болестите по домашните животни и човека, в значителна степен важат и при пчелите. Наблюдават се обаче и някои особености, които ги различават от тях. Заболяванията по пчелите се проявяват по-бързо и протичат по-упорито в сравнение със заболяванията по другите животни и човека. Това се дължи не на същността на причинителите, а на биологията на пчелите, и по-конкретно в техния стремеж за запазване на целостта и хармонията в пчелното семейство.

Върху пчелното семейство непрекъснато въздействат различни фактори на външната среда, които понякога могат да засегнат майката, пчелите или пилото, или цялото пчелно семейство.

При заболяванията по пчелите се наблюдава известна сезонност. Критичният период за възрастните пчели е зимно-пролетният. Тогава тяхната защита срещу болести е най-ниска и мастно-белтъчното им тяло е с изчерпани запаси. Пилото може да боледува през целия активен сезон ­ от пролетта до есента. Болестите по пчелите могат да протичат остро с много ясно изразени признаци или хронично ­ без видими признаци. Затова от голямо значение за поставяне на точната диагноза е лабораторното изследване.

Незаразните болести по пчелите се дължат на влиянието на различни външни фактори на околната среда ­ висока или ниска температура, повишена влажност, качество на храната /мед и прашец/, наличие на отровни вещества /различните видове отравяния от хербициди и инсектициди, отровни газове и др./. Към незаразните болести спадат и различните ненормални състояния като гладуване, кражби, налитане, образуване на търтовка и др.
За причинителите на заразните болести е характерно, че при благоприятни условия те се развиват и размножават бързо, като предизвикват у своя гостоприемник болестни изменения, а в много случаи и смърт. Размножени в голямо количество, те лесно се разпространяват и засягат все по-голям брой пчелни семейства.
Освен влиянието на заразния агент за развитието на заболяванията по пчелите съществена роля играят и неблагоприятните предразполагащи фактори на околната среда: метеорологични условия, местоположение, хранене, зоохигиенни условия и др. Много от болестите се влияят от тези фактори ­ т.нар. болести на условията /незаразни, микози, европейски гнилец, нозематоза/. При тях борбата само с медикаменти, без да се изключат вредните фактори на средата, не може да доведе до ефективни резултати.

Съществуват и смесени инфекции, при които върху организма действа не само един, а едновременно няколко причинителя. Повсеместното разпространение на акара Varroa jacobsoni означава, че на практика всички пчелни семейства са опаразитени. На фона на тази паразитоза се проявяват другите заболявания ­ вирусни, бактериални, микотични (аскосфероза). Влиянието на няколко причинителя се отразява особено неблагоприятно върху пчелното семейство, тъй като всеки отделен вид засилва действието на другите. В този случай диагностиката ще бъде с по-широк диапазон, като се вземат предвид всички патогенни агенти, а борбата ­ значително по-трудна, включваща комплексни мерки, насочени срещу няколко причинителя.
Вредителите и неприятелите на пчелното семейство не предизвикват заболяване, но със своето присъствие вътре в кошера или извън него нанасят пряко или косвено вреда на пилото, пчелите и цялото семейство чрез увреждане на питите и пчелните продукти. Освен че нанасят щети, които могат да доведат до отслабване и загиване на пчелното семейство, много често те се оказват и преносители на заразни заболявания по пчелите и пилото.
Както беше споменато, болестите се разпространяват бързо не само в пчелното семейство, но и в останалите пчелини в околността. Лекуването се провежда на базата на сигурна диагноза, която пчеларите получават от специализираните лаборатории по болести на пчелите към Ветеринарните институти и станции в страната.

Наред със сигурната диагноза трябва да се назначи и подходяща терапия с изпитани и регистрирани медикаменти. Неправилната употреба на лекарствените средства, без да се спазват указанията на производителя, може да доведе до влошаване на състоянието и до загиване на пчелното семейство.
Днес болестите и неприятелите по пчелите застрашават пчеларството много повече, отколкото преди няколко десетилетия. Причината за това е многократното увеличаване на пазарната търговия на пчелни семейства, роеве и пчелни майки и увеличаване на оборота на пчелни продукти. Науката е открила много в областта на изучаването на бактериалните болести по пчелите, но изследванията още продължават. Установено е, че акарът Varroa може да играе ролята и на преносител на причинителите на вирусни и бактериални болести по пчелите. Внесени чрез инжектиране в тялото на пчела или пчелна ларва, някои бактерии, които преди не са предизвиквали заболяване, изведнъж стават опасни и довеждат до смърт на пчелните семейства. По този начин се появяват и нови непознати болести.
Болестите и вредителите на пчелите и пчелното пило са голям проблем не само у нас, но и в целия свят. Те нанасят огромни щети, за които в определена степен са отговорни и стопаните, неспазващи съветите на специалистите и указанията за прилагане на медикаментите. Ето защо пчеларите трябва редовно да посещават различните беседи и консултации по тези въпроси, където могат да усъвършенстват знанията си за по-успешна защита на пчелното семейство и за по-висока ефективност в производството на пчелни продукти. Необходимо е в акцията за борба срещу болестите, вредителите и отравянията на пчелите и пчелното пило да се включат по-голям брой специалисти по пчелна патология ­ ветеринарни лекари и ветеринарни техници от цялата страна.

Източник: Пчеларски Вестник              Ст.н.с. Калинка ГУРГУЛОВА