дом СЪВЕТИ ОСНОВЕН ПРОЛЕТЕН ПРЕГЛЕД

ОСНОВЕН ПРОЛЕТЕН ПРЕГЛЕД

2262
Снимка: pixabay.com

Пчелите много добре предчувстват края на зимата. При най-леко затопляне на времето (около 15°С) и показване на слънцето те излизат от кошерите, облитат се и много от тях донасят на крачетата си прашец, събран от кокичето, леската, ивата и други ранни пращецодайни насаждения.При топло, слънчево и тихо време, с температура на въздуха над 15-16°С, когато пчелите излитат свободно от кошерите, всеки пчелар е длъжен да извърши преглед на пчелните си семейства в пчелина.
След направените през зимата, бегли (осведомителни) прегледи, с които се цели да се открият някои нередности, като:
голям подмор, диария и други,
съмнително количество на медовите запаси;
несвойствен звук в гнездото;

сега вече е време за основния пролетен преглед. При него се отделя особено внимание на състоянието на всяко пчелно семейство. При тази температура спокойно могат да се огледат всички пити в гнездото без опасност от простудяване на пилото. Колкото по-рано бъде извършен този преглед, толкова по бързо ще може да се вземат мерки за подпомагане на нуждаещите се семейства, а с това да се подпомогне и ранното им пролетно развитие. Излюпените през март пчели са тези, които ще отгледат пчелите, участващи в събирането на акациевия мед през май.

Пчеларят обръща внимание на силата на пчелното семейство, площта и качеството на пилото, вида и състоянието на майката, количеството и разпределението на хранителните запаси, падналите на дъното умрели пчели и други отпадъци. Проверява за зацапвания на рамките от диарични изпражнения, влагата и мухъла в отоплителните материали, по крайните пити и ъгли на кошера и други.
Силата на семействата в ранна пролет са от най-важно значение за по-нататъшното им развитие и пълноценно използване на медобера. По време на основния преглед силните семейства имат 6-8 междурамия заети с пчели, средните – 4-6, а слабите – под 4 междурамия с пчели.

Качеството на майката се определя визуално – по големината, окосмеността, целостта на крилата, краката и подвижността й. В това време тя трябва да се търси в средните пити. В крайните отива рядко. Най-добре майката се преценява по количеството и качеството на пилото. Когато е плътно, кръгово или елипсовидно, без пропуснати килийки, запечатано в средата и е обградено от незапечатани млади ларви в различна възраст и колкото по-встрани се отива, толкова те са по-млади, а по края има пресни яйца – показва, че майката е добра. Колкото повече пити има с такова пило, толкова по-добра е майката и семейството.
При старите майки пилото е разпръснато по питите и между килийките с пило има много празни килийки. Такива майки започват в ранна пролет да снасят неоплодени яйца и наред със запечатаното работническо пило има и много търтеево.

Количеството на хранителните запаси (мед и прашец), са много важно условие за нормалното развитие на семействата през този период. Количеството на меда трябва да не пада под 9-10 кг на семейство. Ако е по-малко, трябва да се вземат мерки за подхранване. Най-добрата храна за пчелите и пилото е чистият нектарен мед. Но при липса на такъв може да се използва и кърмова маса, каквато има във всички пчеларски магазини.

Температурата през ранния пролетен период е от особено значение за пилото, затова трябва да се внимава много, като за целта се стеснява и затопля гнездото. След основния пролетен преглед в гнездото се оставят толкова пити, колкото пчелите покриват добре. Оставят ли се повече пити излишно се увеличава обема и пчелите изразходват повече храна за затоплянето му. Поради превратностите на времето през месеците март и април, топло през деня (18-20°С), а студено през нощта (под 0°С), пчеларят трябва много внимателно да извършва стесняване и разширяване на гнездата. Развитието на повече пило, което не може да бъде покрито и затоплено от пчелите през студените периоди често бива простудявано, особено по краищата на питите (където не са добре покрити с пчели) – умира или заболява от условно патогенни болести, като: доброкачествен или мехурчест гнилец, аскосфероза и др.

Стесняването, разширяването и стимулативното подхранване през ранна пролет са основните работи на пчеларя.
При нужда (силно застудяване) може да се приложи методът на Блинов – стесняване на гнездото с 2-3 пити по-малко от покритите с пчели (при покрити 7-8, гнездото се ограничава на 4-5, а при покрити 5-6 – на 3-4 пити). Гнездото се пренарежда, като до топлата страна на кошера (югозапад, юг) се поставя пълна пита с мед, след нея питите с пило, преградната дъска и след нея питите с мед. В горната половина на преградната дъска може да се пробие отвор с размери 10-12 мм. за преминаване на пчелите. Отгоре гнездото се затопля.

При установяване на голям подмор или диария се взема проба, като се смитат умрели пчели заедно с отпадъците от дъното и се изпращат в лабораторията за изследване.
Независимо от резултатите при прегледа пчеларят трябва да извърши следните основни профилактични мероприятия в пчелина:
да стесни гнездата и да подреди медовите и прашецови запаси в близост до пилото, като отстрани празните пити;
да почисти и обгори на пламък дъната на кошерите (най-удобно става с газова горелка).
да подмени или подсуши затоплящите материали;
да премахне мишепредпазителите и да разшири входовете съобразно силата на семействата, а при зимуване на горна прелка – да отвори долната;
да събере и изгори или закопае в земята всички сметени от дъната умрели пчели и отпадъчни материали.

Март е времето, когато се поставят противовароатозните ленти, според силата на семействата и вида на препарата-според указанията отпечатани върху опаковките им. Колкото по-рано се започне борбата с вароатозата, толкова по -ефективна ще е тя. През зимата няма пило и акарите са най-малко, няма къде да се размножават.
При откриване на семейства без пило и неестествено поведение на пчелите, пчеларя преценява има ли майка или не. Ако не я открие и се съмнява, взема пита с прясно пило от друго семейство и я поставя в семейството без пило. След 4-5 дни прави преглед и ако открие заложени маточници се уверява, че семейството е без майка. Такива семейства се присъединяват към други с майка или им се придава, ако има запасна такава, заедно с питите и пчелите. Това става, като питите с пило на едното семейство се подреждат в единия край на кошера, а питите с пило от другото семейство се поставят непосредствено до неговите, а пчелите с празни от пило пити от присъединяващото семейство се слагат зад преградната дъска или се разделят с вестник.

Излишен труд е да се правят опити за произвеждане на нова майка през март или началото на април по няколко причини:
Търтеите пролетно време са малко;
В студеното време е съмнително оплождането й;
забавя се развитието на семейството с около 25-30 дни ;
Излюпените в ранна пролет майки не са много добри;
Присъединените и засилени семейства ще съберат при всички случай много повече мед, а след това може да се разделят и попълнят загубените бройки.

При установяване на някакво заболяване: нозематоза, паратиф, аскосфероза, гнилец и други, веднага са извършва дезинфекция на кошерите, чрез обгаряне.
Много важна профилактична мярка на болестите по пчелите е всички отпадъци при почистване на дъната и местата пред кошерите да се събират и изгарят или закопават в земята, а на боледувалите през предходната година от заразни болести семейства, да се дезинфекцират чрез обгаряне целите кошери, преградни дъски и надрамъчни капаци, а хранилките да се измиват с 2-4% разтвор на сода каустик и обилно изплаквате с чиста вода.
От добре проведения основен пролетен преглед и извършените мероприятия зависи успешното пчеларстване през лятото.

Ст.н.с. д-р Боян Първулов

Източник: Пчеларски Вестник