дом СЪВЕТИ Определяне продуктивността на пчелните семейства

Определяне продуктивността на пчелните семейства

101

Българското пчеларство в условията на предприсъединителния период по пътя ни към ЕС все повече придобива стоков характер. Обучението по пчеларство излиза от любителските рамки и придобива професионална насоченост, което е една от целите на НБПС. В това отношение особено актуална е Програмата на ФАР за младежка заетост (обучение на млади пчеларски кадри на възраст до 29 г.). Това изисква проверка на пчелните семейства по продуктивност като част от цялостната им преценка (по произход, по екстериор по биологични качества и по тяхната унаследяемост).

Оценката на продуктивността на пчелните семейства изисква не само отчитане на производството на нектарен мед, а и на другите му разновидности (експресен мед, манов мед, мед с прибавка на горски плодове, на плодови сокове, билки, зеленчуци и др.). Известно е, че Япония внася ежегодно по 8000 т мед с аромат на рози. Ако се използват продуктите на българската роза такъв мед би имал и лечебни свойства. Освен меда и неговите разновидности важно е и производството на прополис, пчелен восък, пчелен прашец, а защо не и на пчелно и търтеево млечице и тяхното отчитане. Вече е преодоляно схващането, че получаването на останалите пчелни продукти пречи на производството на мед, а развитието на апитерапията у нас изисква насърчаване и на техните добиви. Такива са и пазарните изисквания: цената на прополиса за няколко години нарасна почти трикратно и днес надхвърля 30 лв./кг.

Преценката на продуктивността на пчелното семейство обхваща продуктивността на майката, ландшафтните условия (климатични зони, надморска височина и др.), продължителността на живота на пчелите, тяхната способност за интензивен летеж, бърза ориентация в търсенето и намирането на храна, кротост, студоустойчивост, ройливост, строителна дейност и устойчивост към заболявания. То намира израз в добитите пчелни продукти. За целта в много страни се прилага пунктирната (точкова) система, пример за която ни дава сдружението на немските пчелари.

Общата преценка на продуктивността на семейството в % трябва да намери място в Книгата за продуктивните качества наред с данните за майката (произход, възраст), за търтеите (произход) като за всяко семейство се отделя по една страница, а добивите се преценяват в продължение на 3 поредни години. Ако майката бъде сменена по-рано се разкрива нова страница. Сборът на данните показва средната продуктивност на пчелина.

Бележка на редакцията:
У нас производството на „експресни медове“ не е регламентирано. Такива медове не влизат в понятието „пчелен мед“, който е натурален продукт.

Доц. д-р Янаки Караджов          Източник: Пчеларски Вестник