дом АГРО НОВИНИ Нов срок: До 31 август домакинствата могат да се включват в списъците...

Нов срок: До 31 август домакинствата могат да се включват в списъците за дърва за огрев

111
Снимка: pixabay.com

Това изключение ще става само при наличие на остатъчни количества дървесина

До 31 август домакинствата, които се отопляват на дърва могат да се включват в списъците за осигуряване при наличие на количества дървесина в горските предприятия, е записано в поправките на Закона за горите, които влизат в сила от днес, след като бяха публикувани в Държавен вестник.

Промените още предвиждат ежегодно в срок до края на месец февруари държавните предприятия, учебно-опитните горски стопанства и общинските горски структури публикуват на интернет страниците си информация за определените количества дървесина, които могат да се добиват съобразно одобрените годишни планове за ползване на дървесина.

Право на закупуване на дървесина от държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства, учебно-опитните горски стопанства или от търговци, регистрирани в публичния регистър или от склад имат физически лица, представители на едно домакинство, с постоянен или настоящ адрес в съответното населено място, които са включени в списък, изготвен от кмета, съответно от кметския наместник, на населеното място. За изготвяне на списъка общинските администрации провеждат ежегодно информационна кампания в населените места.

За включване в списъка за текущата година физическите лица могат да подадат заявление до кмета, съответно до кметския наместник, на населеното място в периода от 1 февруари до 31 март.

След изтичане на срока списъкът се обявява на видно място в сградата на съответната община, район, кметство или населено място, общинска горска структура, държавно горско стопанство, държавно ловно стопанство или учебно-опитно горско стопанство, публикува се на интернет страниците им и се предава на съответната общинска горска структура.

В срок до 15 април общинската горска структура извършва проверка на списъка и при необходимост приема заявления за изменения и допълнения в него. След изтичане на срока ръководителят на общинската горска структура изпраща списъка до директора на съответното държавно горско стопанство, държавно ловно стопанство или учебно-опитно горско стопанство.

В срок до 30 април съответното държавно горско стопанство, държавно ловно стопанство или учебно-опитно горско стопанство при необходимост може да допълни списъка въз основа на заявления от лица, които отговарят на изискванията, но не са включени в изпратения от общинската горска структура списък. След изтичане на срока окончателният списък по населени места се публикува на интернет страницата на съответното държавно горско стопанство, държавно ловно стопанство или учебно-опитно горско стопанство и се изпраща на кмета на съответната община за изпълнение. Кметът на общината писмено уведомява директора на съответното държавно горско стопанство, държавно ловно стопанство или учебно-опитно горско стопанство какъв обем от заявените по количества дървесина ще бъде добит от горски територии – общинска собственост.

Лица, които отговарят на изискванията, но не са включени в списъка, при наличие на останали количества дървесина, могат да подадат до кмета, съответно до кметския наместник заявления за включване в списъка не по-късно от 31 август. Публикуваният окончателен списък се актуализира с постъпилите заявления, е записано още в промените на Закона за горите.

Източник: agrozona.bg