дом СЪВЕТИ КОГА ДА ПОСТАВИМ МАГАЗИНИТЕ И КОРПУСИ ЗА МЕД

КОГА ДА ПОСТАВИМ МАГАЗИНИТЕ И КОРПУСИ ЗА МЕД

6119
Снимка: pixabay.com

При трайното затопляне на времето, в зависимост от цъфтящата растителност и развитието на семействата се поставят магазините и корпусите за мед. При усилен принос на нектар се прави преглед на всичките семейства и се преценява кои пчелни семейства са готови и кои не за поставяне на магазините. С настъпването на времето за цъфтеж на акацията, повечето добре отглеждани пчелни семейства са готови за поставяне на магазините и корпусите за мед.

Признаците, по които се съди за настъпване на главната паша са усиленият летеж на пчелите и продължителната им работа от ранна утрин до вечер. Наблюдава се непрекъснат и силен летеж от и около кошерите. Излизащите от кошера пчели излитат още от входа с голяма скорост, а връщащите се от работа са с подути коремчета, летят безшумно и тежко кацат на прилетната дъска и бързо влизат в кошера.

Вентилиращите пчели по дъното и на входа рязко се увеличават. Вечер от разстояние се долавя непрекъснатото бръмчене на вентилиращите пчели.
Сигурно указание за настъпване на медобера е побеляването на питите в горната им част. Пчелите плътно покриват рамките. В Дадан-Блат-овите кошери има по 12 пълни междини с пчели, а пилото е на 7-8 пити, а в многокорпусните кошери – съответно 2 пълни корпуса с пчели и най-малко 9-10 пити с пило. При изваждане на крайните пити, те са тежки и запълнени с нектар. Проверява се дали няма в някои семейства заложени маточници. Преглеждат се и майките и се набелязват кои следва да бъдат подменени. Оглежда се внимателно и пилото за някакво заболяване.

При настъпване на главната паша трябва да се вземат мерки за оползотворяването й и предотвратяване на роенето. Това става чрез разширяване на обема на кошерите, чрез поставянето на магазините и корпусите. Всяко закъснение води до загуба на продукция.

Всички магазини и пити, които ще бъдат използвани за медосбор се преглеждат и проветряват. Негодните се бракуват и претопяват. Питите преди поставяне в гнездото се напръскват с рядък захарен сироп или чиста вода. Това улеснява пчелите при почистването на килийките в питите и по-бързото им запълване с нектар. При недостатъчно магазинни пити, може да се поставят по 5-6 рамки с монтирани восъчни основи, като се подреждат през една с изградени (една изградена, една – за градеж и т.н.).

При поставянето на магазините и корпусите се внимава да не се смачкат много пчели, които са по ръба на кошера. Те се смитат с пчеларската четка или подпушват с пушалката. Внимава се магазините добре да прилегнат към плодниците, да няма пролуки, които биха създали условия за влизане на чужди пчели и предизвикване на кражби. С цел майката да не се качи в магазина или плодника и да снесе яйца, се поставя ханеманова решетка между плодника и магазина, или питите в магазина при ДБ се слагат с една по-малко. Така се увеличава междурамъчното пространство и майките не се качват. На надрамъчния капак затоплящите материали трябва да не се махат, защото през лятото те пречат на слънчевите лъчи да прегряват гнездата под ламаринения капак. Най-добре е ако се използват стиропорни плоскости за изолация.

Така подготвени кошерите се оставят на спокойствие няколко дни. Само отвреме-навреме се следи за запълването на магазинните рамки с нектар. Когато при вдигане на крайните пити се наблюдава лъщяща маса от нектар в килийките, а поставените рамки с восъчни основи са почти изградени и също има нектар в тях, тогава се поставя втори магазин или корпус с празни пити и восъчни основи между плодника и първият магазин, т.е. празният да е отдолу.

При наличие на достатъчно магазини и корпуси поставянето по този ред може да става до 3-4 броя. Следи се щом в най-горния магазин питите са изпълнени и по-голямата част запечатани – се изваждат. С четката внимателно се отстраняват пчелите от тях, а те се поставят в преносното сандъче и центрофугират. Многокорпусните кошери имат по 3-4 корпуса, но ДБ обикновено са с по един магазин, затова всеки трябва да се снабди най-малко с още един. Целта е винаги да има място за разхвърляне на нектара в празни незапълнени килийки, в противен случай не се оползотворява достатъчно ефективно богатата паша.

Когато пчеларя иска да добие различни видове мед: акациев, липов, полифлорен и т.н., той следи, и след прецъфтяване на съответната култура центрофугира наличния мед и връща празните пити в магазините за следващата паша.

По време на усилено нектароотделяне може да се задели майката с ханеманова решетка на 2-3 пити в края на гнездото с цел да ограничи снасянето на яйца и ангажиране на много пчели за тяхното отглеждане. Освободените пчели сами се насочват за събиране и преработване на нектара.

Много пчелари, усвоили интензивните технологии на пчеларстване, работят с майка помощничка или двусемейни кошери.

Автор: Доц. д-р Боян Първулов                 Източник: Пчеларски Вестник