дом ЗА ПЧЕЛИТЕ КАК СЕ ОРИЕНТИРАТ ПЧЕЛИТЕ

КАК СЕ ОРИЕНТИРАТ ПЧЕЛИТЕ

172
Снимка: pixabay.com

Един от интересните въпроси при отглеждането на пчелите е да се познава природата на рефлекса на пчелите за намиране на мястото на кошера. По този повод в сп. „Пчеловодство“ – бр. 6 от 2003 и бр. 7 от 2003 г. И. А. Левченко от лабораторията по етология към пчеларския институт „П. И. Прокопович“, бяха публикувани резултатите от извършените интересни проучвания по проблема. Досега е установено, че много насекоми при завръщането и намирането на своето жилище се ориентират по земните магнитни силови линии. При медоносната пчела, изследванията на Фриш и неговите ученици са показали, че пчелите намират своя кошер по зрителни ориентири. Тези изследвания са били наградени с Нобелова премия.

Левченко провежда много интересни изследвания за ориентирането на пчелите като използва белязани пчели на възраст 5, 10, 18 и 35 дни и ги пуска на разстояние 100, 200, 500 и 2000 м от кошера. Резултатите са показали, че пуснатите 5 дневни пчели на 100 м от пчелина не са могли да се ориентират и да намерят обратния път. Тези на възраст 10 дни са намерили обратния път (80%), след като са били отнесени на 100 м. Много по-добра способност да се ориентират са показали 18-дневните и особено 35-дневните пчели. Първите, отнесени на 100 м, се връщат всичките в кошера. Отнесените на 200 м се връщат 86%, а на 500 м – 57%. От 35-дневните пчели, отнесени на разстояние 100 и 200 м всичките се връщат в кошера и съответно 80% – от 500 м и 47% – от 2000 м. Резултатите показват, че колкото са по-възрастни пчелите, толкова повече се увеличава способността им да се ориентират и по-голямо число от тях успяват да се завърнат в кошера.

По-късните опити на автора показват, че способността на пчелите да се връщат в кошера зависи не само от тяхната възраст, но и доколко те са усвоили дадената местност. Този извод е бил потвърден с оригинален опит, при който пчелите са били приучвани да летят само в определена посока от кошера. След това са били белязани, улавяни при завръщането им и отново пускани от други посоки, в които преди това не са били летели. Пчелите, които са летели преди в дадена посока, са запомнили местността и след това голяма част от тях успява да намери правилния път и да се завърне в кошера. Обаче пчелите, които са пуснати от друга посока, не успяват да намерят правилния път, за да се завърнат в кошера. Автора прави опити като премества кошера на различно разстояние от старото място. Той установява, че при топли вечери, част от пчелите не се прибират през нощта в кошера, а остават и нощуват в природата. Връщайки се следващата сутрин в кошера, нощувалите в природата пчели, запазват в паметта си слънчевият азимут като отчитат времето на денонощието и разстоянието, на което те са се отдалечили предния ден при търсенето на храна.

Авторът извършва оригинални опити като поставя пчелите с кошера върху водна повърхност по средата на р. Днепър. Едва на третият ден те започнали да летят до брега и да донасят нектар и прашец, след като многократно са се облитали и ориентирали. След третия ден преместват кошера на 10 м. При това преместване пчелите продължавали точно да намират мястото и да се завръщат в кошера. Тези и много други интересни опити за ориентирането на пчелите, дават основание на автора да направи следните заключения:

1. Способността на пчелата да намира обратния път към кошера се появява след първия ориентировъчен полет и се усъвършенства постепенно в процеса на летателно-събирателната й дейност.

2. Колкото е по възрастна пчелата и е по-голям индивидуалният й опит, толкова от по-голямо разстояние тя може да се ориентира и да намери кошера си, ако бъде пусната на различно разстояние от него.

3. Пчелата намира обратния път за кошера съобразно положението на слънцето на небесния небосклон и надземните ориентири.

4. При отсъствие на видими надземни ориентири около кошера (поле, водно пространство) преместването му на малки разстояния не дезориентира пчелите.

5. Във всички варианти на опитите, изпълнени от автора, не е било установено способност на пчелите да запомнят мястото на разположение на кошера им в пространството като точка от земната повърхност. Според автора хипотезата за ориентирането на пчелите по магнитното поле на земята досега не е доказана.
Резултатите от тези изследвания определено показват, че ориентири като по-високи дървета и други предмети около пчелина са важен елемент, който помага пчелите да намират по лесно обратния път при завръщането си в кошера.

Източник: Пчеларски Вестник