дом СЪВЕТИ КАК ДА ПРЕЦЕНИМ КАЧЕСТВО НА ПЧЕЛНАТА МАЙКАТА

КАК ДА ПРЕЦЕНИМ КАЧЕСТВО НА ПЧЕЛНАТА МАЙКАТА

287
снимка: unsplash.com

Ако все пак същствува един-единствен принцип за доброто пчеларство, то това е поддържането на млади пчели-майки във вашите кошери. Пчелата-майка е най-важният индивид в пчелното семейство и функциониране на пчелина зависи от нея. Биологично ролята й в кошера е двойна – снасяне на яйца и производство на феромон. Тя е отговорна за цялостното снасяне на яйца, от което зависи здравословното състояние на работническата популация; тя произвежда химическите сигнали, като управлява социалния ред, позволяващ нормалното функциониране на семейството.

Въпреки това не всички пчели-майки успешно осъществяват тези дейности така, както ние бихме желали. Разликата в тяхното качество може да се дължи на много фактори, като се започне от генетиката и се стигне до условията, при които те се отглеждат. Ако „майката“ се отгледа при оптимални условия от добър генетичен материал, тя има потенциал за добра работа при положение, че бъде добре оплодена. От друга страна, ако майката е произведена от по-възрастна работническа ларва (по-голяма от ден и половина – два), тогава тя ще има по-малко развити яйчници, които ще бъдат по-малко продуктивни.

Когато маточниците в производствена единица са прекалено много, това ще доведе до по-лошото им подхранване и отглеждане, а оттам и до по-малки и по-лошо продуктивни майки. Основната причина е несъобразеното количество на пчели-работнички, подхранващи заложените маточници. Външните условия при осеменяването на майката също оказват влияние за нейното качество, като лошо оплодени майки стават некачествени по-рано от нормалното или снасят по-голям процент търтеево пило. За зла беда, ние много малко знаем за условията, при които майките са произведени или за качеството на тяхното оплождане, освен ако вие не проследите местните климатични особености на фермите за производство на майки за последните 30 дена преди покупката на майката. В днешно време това лесно се проследява през интернет. Най-добрата преценка може да направите само вие, като следите редовно новите майки и при констатирани лоши показатели, майката трябва веднага да се замени.

Преценката за качеството на пчелата-майка е по-скоро субективна и изисква известно усилие и поддържането на досие. Преглеждайки редовно семействата, може да се открие лошата майка, но като цяло е по-трудно да се определи кога една майка е добра, поради необходимостта от преценка на индивидуалните качества и тези на нейното семейство като цяло. Много са факторите, необходими за отбелязване качествата на майката и тяхното степенуване зависи индивидуално от всеки един пчелар, като винаги се започва с външния вид и работоспосбност.

Външният вид не е най-важният фактор за определяне качеството, освен ако майкопроизводителите не търсят цвета като фактор при продажбите. Много често сме свидетели на това, как пчеларите описват добрата майка като добре оформена, голяма, златисто оцветена, но по-важният въпрос тук е доколко големината и цветът влияят върху продуктивността. Големината на майката предопределя големината на яйчниците, но по-важно от това е, доколко снесените яйца ще са оплодени. Ако се ограничим да определяме годността на майката само по нейната големина, то това ще бъде подвеждащо. По-скоро трябва да се наблегне върху качеството на снесеното пило, здравословното състояние на семейството и неговия темперамент .
Първият признак за темперамента на семейството е при отварянето на кошера. Реагират ли бързо при опушване и колко бързо се успокояват или пък се наблюдава обратната реакция. Спокойното семейство е много по-лесно и приятно за работа и по-лесно се адаптира към градската среда. Във връзка с това е и моето предпочитание да работя с пчели, които седят кротко върху рамките, а не се разлитат при проверка на кошера.

Два са основните фактори, на които обръщам внимание при инспекция на кошера, а именно, разположението на снесеното пило и неговото състояние в гнездото. Добрите майки снасят добре подредено пило. Рамката трябва да е добре покрита с пило без наличието на празни пространства и пропуснати килийки. Пилото трябва да е на една възраст, като не трябва да има размесване с килийки, пълни с мед и прашец. По време на максимално яйцеснасяне майката може да запълни рамката от горе до долу, но по-важно тук е да се прецени редът и организацията при тази дейност, отколкото количеството на снасяне. Количеството на снесените яйца зависи от позицията на рамката в плодника и периода на снасяне през годината.
Лошите майки снасят яйца така, че те пропускат цели редове и отделни килийки, което в крайна сметка причинява наличието на празни петна при запечатаното пило. Това води и до разбъркване в организацията по отглеждането на младите пчели, като тези празни места се запълват с мед и прашец. Наличието на празни места между пилото се дължи на редица причини, между които са мъртвоснесени яйца, болести или застаряваща майка.

Наличието на смесено търтеево пило с работническо е сигурен знак за проблемна майка. Лошата майка няма достатъчно сперма за оплождане на яйцата, дори и в работнически килийки и това води до факта, че в работнически килийки има раздути капачета на търтеево пило. Едно или две такива капачета между работническото пило се отнася до нормална случайност, но наличието на повтарящо се смесено пило в работнически градеж означава проблемна майка, нуждаеща се от подмяна. Снасянето на търтеево пило може да се причини от много фактори, включително от недобро оплождане, възраст, деформация в сперможлезите, болест или повреждане. А понякога и по неизвестни за нас причини.

Последната характеристика, произтичаща от пилото във връзка с качеството на майката, е присъствието на болести. Наличието на такива болести като европейски гнилец и варовито пило, задължително означава необходимост от подмяна на майката. Няколко килийки с европейски гнилец през пролетта, когато стресът в семейството е голям, не е задължително да означават, че майката е за смяна, но упоритото продължаване на това явление от едната или другата болест със сигурност води до категоричния извод за смяна на майката. Наложителните случаи са, когато повече от половината пило е заразено. Но дори процентът да се движи в рамките на 10-15%, то това се смята за достатъчно. Някои медоносни пчели са по-предразположени към болести като европейски гнилец или към по-лош хигиенно-семеен инстинкт и една подмяна на майката не само, че подменя поколението, но пречупва кръгооборота на тази подмяна, давайки време на пчелите да почистят килийките със заразено пило. Генно чистите майки, произведени от лицензирани майко-производители, предоставят шанс на пчеларите да снижат болестите и паразитите в семействата си.

Преценката на майката не трябва да се ограничава само с преглед на кошера, а и с преценка относно работоспособостта на семейството. Продуктивността, издрържливостта през зимата, склонността към роене, оптимизиране отглеждането на пило спрямо притока на нектар и темперамента на семейството, са задължителни критерии при оценка качеството на майката. Някои от тези критерии са лесни за преценка, други – не. Например, за да прценим колко добре едно семейство адаптира отглеждането на пило спрямо притока на нектар, трябва да сме добре запознати с количеството на пилото и условията за нектароотделяне. За целта трябва да разполагаме с кантарен кошер, който най-точно информира за притока на нектар или за използване на медовите запаси, пряко отнесени към количеството на пило, заложено от майката. По прост метод е проследяването на количеството пило след основен период на медосбор. Дали семейството ограничава отглеждането на пило или високият темп на залагане на пило продължава, причинявайки изземване на складираните запаси от мед. Идеалното състояние е, когато семейството ограничи залагането на пило с преминаването на основния медосбор, но за съжаление това не винаги се отнася за различните раси майки.

Няма спор, че едни семейства са по-добри от други, произвеждат повече мед, по-добре изкарват зимата, не са предразположени към роене дори при пренаселване. Тези отличителни страни се отнасят към качеството и вида на майката и поддържането на досие спомага вземането на решение относно необходимостта от подмяна й. Поддържането на досие предоставя информация относно майко-производителя и качеството на неговата програма за майко-производство. Натрупаната информация ви ориентира към кого да се обърнете при следващи покупки на майки.

Разбира се, преценката за качествата на майката от лицензиран майко-производител трябва да се базира на повече от една или две майки. Сравнително точна преценка може да се получи при оценка на най-малко 4 или 5 майки, като това би било още по добре при 10 и категорично при 100. Това на практика е трудно, ако не и почти невъзможно.
Последния фактор по важност при оценка качествата на майката е възраст. По принцип семейства, предвождани от млади майки, са по-продуктивни, имат по-малка склонност към роене в сравнение със семейства със стара майка. Обичайна практика е маркирането на майките с малка точка на гърба с (Testers) преди въвеждането им в кошера за бързо ориентиране относно възрастта при инспекция. Трябва да се спазва международно възприетия цветови код за маркиране както следва:
1/ Години, завършващи на 1 или 6 – БЯЛА
2/ Години, завършващи на 2 или 7 – ЖЪЛТА
3/ Години, завършващи на 3 или 8 – ЧЕРВЕНА
4/ Години, завършващи на 4 или 9 – ЗЕЛЕНА
5/ Години, завършващи на 5 или 0 – СИНЯ
Така майки, произведени тази година, трябва да се маркират със ЗЕЛЕНО. Маркирането спомага за информирането относно това дали майката е сменена вследствие на роене, тиха самосмяна или принудителна смяна. По принцип подмяната на майката се извършва средно през две години, но напоследък тази препоръка се видоизмени за всяка една година.
Доброто стопанисване и управление на пчелина изисква непрекъснатото наблюдение и преценка качествата на майката и воля за тяхната смяна, когато обстоятелствата го изискват. Поддържането на добра майка в кошера ще бъде щедро възнаградено и ще компенсира времето и усилията, вложени за нейната преценка. Такива семейства са не само по-продуктивни, но и по-приятни за работа.

Рик ФЕЛ преподавател по биология и пчеларство във Вирджинския техническият институт в Блексбърг, САЩ

Източник: Пчеларски вестник/Превод от „Bee Culture“ – Т. Златанов