дом СЪВЕТИ КАК ДА ОПРАВИМ НА ТЪРТОВKA

КАК ДА ОПРАВИМ НА ТЪРТОВKA

894

Търтовъчно семейство се нарича онова семейство, което си е загубило по някаква причина редовната майка и в гнездото няма пресни яйца и пило за произвеждане на нова. Това е ненормално състояние в живота на пчелите. Получава се най-често в ранна пролет, когато в семейството няма още снесени яйца, а майката се е загубила или поради простудяване или друга причина не може да снася редовни яйца.

Това може да се получи и при други случай през лятото, когато майката е повредена по някакъв начин и престава да снася и пчелите няма от какво да заложат маточници за спасителни (свищеви) майки. Тогава пчелите захранват с пчелно млечице няколко пчели-работнички и те започват да снасят неоплодени яйца, от които се излюпват дори и в нормални работнически килийки само търтей. Те се появяват в семейството след продължително време, когато не е имало нормална майка.

Тези пчели се наричат търтовки, а семейството търтовачно. Такова семейство, ако не се вземат бързи мерки загива, защото се излюпват само търтеи. Пилото на търтеите е по едро и капачетата са по-високи и затова се нарича гърбато пило.

Пчелите-търтовки снасят яйцата си разпръснато из питите като в една килийка може да се наблюдават и по 2-3 яйца. Те обикновено са залепени встрани на килийките вместо на дъното. По своя външен вид пчелите търтовки не се различават по нищо от нормалните пчели-работнички и това е най-трудната манипулация при оправянето на такива семейства – не се знае кои пчели са търтовките.

Оправянето на осиротяло семейство изисква няколко условия:

1. Семейството да е силно, за да има смисъл да се занимава пчеларя с него.
2. Пчеларя да се убеди, че в семейството няма майка, която да снася неоплодени яйца.

Техниката на оправяне на осиротели семейства зависи от силата им. На силно семейство се придава само майка в клетка без пчели, а на слабо семейство се придава майка с целия нуклеус – майката с пчелите.
По същият начин се оправят и търтовъчни семейства. Тогава слабите семейства следва да се присъединяват към други нормални семейства. За по-голяма сигурност майката на нормалното семейство се държи в клетка 2-3 дни, докато пчелите от нормалното семейство се справят с пчелите търтовки, а пък пчелите от търтовъчното семейство почувстват феромоните на нормалната майка и престават да подхранват с маточно млечице търтовките.

Друг сигурен начин е разместване на местата на нормално и търтовачно семейство. По обяд, когато летящите пчели са навън от кошера, се разменят местата на редовното и търтовъчното семейство. Майката на редовното семейство се похлупва с клетка, за да не бъде убита от навлизащите пчели на търтовъчното семейство и след един ден, когато пчелите почувстват феромоните й и привикнат с нея, я освобождават.

От търтовъчното семейство се премахват питите с пило и яйца и се държат 1-2 дена на хладно, за да умрат ларвите и след това при нужда се връщат в някое нормално семейство. Пчелите на редовното семейство навлизат в търтовъчното и избиват търтовките. След 2-3 дни се придава нормална майка или зрял маточник.
Друг метод е, когато се вземе майка от редовно семейство и се постави в клетка и 3-4 пити с нормално открито пило се поставят в средата на гнездото на търтовъчното семейство, а питите с търтеевото пило и яйца се унищожават. Майката се освобождава от клетката, след 3-4 дена, когато пчелите са я почувствали и приели.

Когато пчеларя не разполага с достатъчно семейства, за да извършва горните дейности може да приложи следния метод: вечер, когато всичките пчели са се прибрали, ги смита в празно преносно сандъче, а може и на една-две празни изградени пити, затваря ги и ги поставя в мазе на хладно за 2-3 дена. Пчелите изконсумират намиращата се в медовата им гушка храна, престават да хранят с млечице търтовките и те престават да снасят яйца. Тогава връщат пчелите в стария кошер, като изваждат питите с търтеевото пило и ги ликвидират или изрязват запечатаното пило и ги придават на някое семейство за почистване и изконсумиране на търтеевото млечице. На семейството се придава нормално оплодена майка или зрял маточник с клетка. При невъзможност да се придаде майка или маточник може да се сложи пита с пресни яйца от друг кошер, за да заложат маточници и си произведат нова майка, по начина описан в урока за произвеждане и придаване на майки.

Ст.н.с. д-р Боян ПЪРВУЛОВ

Източник: Пчеларски Вестник