НАЧАЛО СЪВЕТИ ИЗБОР НА МЯСТО И ПОДГОТВЯНЕ НА ВРЕМЕНЕН ПЧЕЛИН

ИЗБОР НА МЯСТО И ПОДГОТВЯНЕ НА ВРЕМЕНЕН ПЧЕЛИН

571

За пълното използване на пашата е необходимо пчелина да се мести от едно място на друго, тъй като пчелните семейства използват най-добре нектароотделянето когато са в близост до цъфтящите растения. Това се налага и за по-доброто опрашване на селскостопанските култури, както и за постигане на следните цели:

* Даване възможност на пчелните семейства за бързо и силно развитие през пролетта;
* Повишаване добивите на мед и восък поради използването на няколко паши;
* Избягване на продължителните периоди когато липсва паша на даденото място.
За да имаме успех с подвижното пчеларство е задължително мястото, в което ще се местят кошерите, предварително да бъде много добре проучено, оценено в медоносно отношение и подготвено.
Местата се проучват дълго време преди пренасянето на пчелина по следните основни показатели: вид растителност на даденото място, време и продължителност на цъфтежа на главните медоносни растения, приблизителни запаси от нектар и др. Тези данни трябва да са известни предварително, като въз основа на тях ние съставяме годишен план за подвижното пчеларство на нашия пчелин.
Също така се проучва състоянието на пътната мрежа и възможностите за транспорт, както и наличието на други пчелини в изследвания район. Трябва да се знае, че при поставяне на няколко пчелина в една местност те не трябва да бъдат на по-малко от 50 м един от друг, а също и да не се поставят един пред друг, за да не става налитане на пчели от първия във втория пчелин.

Необходимо е да се знае и дали районът в който ще местим кошерите не е под карантина поради наличие на болести по пчелите или пилото. В радиус от 3-4 км около мястото на временния пчелин не трябва да има болни пчелни семейства. За да не се допусне разпространението на болести при преместването на пчелни семейства от един район в друг винаги трябва да разполагаме с писмено разрешение от съответната община, както и със здравно свидетелство от местния лицензиран ветеринарен лекар, което да удостоверява че семействата ни са здрави. Винаги е необходимо планът за настаняване на пчелните семейства да бъде съобразен и с плана по растителна защита на местния земеделски производител с оглед да не се допусне отравяне на пчелите.
При подвижното пчеларство е много важно да се определи точно времето за преместване на пчелина, тъй като всяко закъснение намалява значително добивите и опрашителния ефект от пчелите. Най-добре е пчелните семейства да бъдат на новото място една седмица преди цъфтежа на основната медоносна растителност. Така пчелите опознават добре новия район и използват нектароотделянето още отначало. Необходимо е също така преместваните пчелни семейства да са силни и с голям брой пчели.

Мястото, където ще се разположи пчелинът, се подбира и подготвя предварително, като се почиства от високата трева и камъните. Мястото трябва да е близо до медоносната растителност и да е защитено от ветрове. Също така да е отцедливо, с източно изложение и по възможност да има храсти за предпазване на кошерите от силно нагряване от слънцето.
Ако медоносната растителност е на склон, кошерите се поставят на долния край на склона, за да могат пчелите да се завръщат от паша по-лесно. В зависимост от посоката на преобладаващите ветрове кошерите трябва да се поставят по такъв начин, че вятърът да подпомага връщащите се от медобер пчели, което има значение за увеличаване на добивите.
Ако наблизо няма водни източници на новото място се поставя поилка още при настаняването на семействата, в противен случай летящите пчели излитат да търсят вода и се загубват. На новия пчелин по възможност кошерите се нареждат по същия начин, както са били на старото място, за да се избегне налитане на пчели от един кошер в друг.
Възможно е преместването на семействата да се извършва по договор за опрашване на селскостопанските култури с местната земеделска кооперация или арендатор. В такъв случай кошерите се разполагат на групи по 50-60 на 500-600 м из самия масив, за да се осигури равномерно посещение на цветовете от пчелите.

Н.с. д-р Йордан Христов, институт по Животновъдни науки, секция „Специални отрасли“

Източник: Пчеларски Вестник