дом ЗА ПЧЕЛИТЕ ЗНАЧЕНИЕ НА ПЧЕЛАРСТВОТО

ЗНАЧЕНИЕ НА ПЧЕЛАРСТВОТО

174
Снимка: pixabay.com

Още в най-древни времена пчелите са играли важна роля в еволюцията на живота на земята. В течение на продължителни геологични периоди, пчелите в рамките на комплексните процеси на еволюцията, безусловно са имали съществено значение, което имат и днес като агенти, опрашващи растенията на земята. Голямото разпространение на многото породи пчели (над 12 000 вида), свидетелства за повишената приспособяемост на тези насекоми към разнообразните условия на релефа, климата и растителността . Между пчелите и растенията са се създали неразривни връзки, които френския учен Гастон Бонье определя по следния начин „Пчелите се нуждаят от цветята, за да живеят, а цветята се нуждаят от пчелите, за да плододават“. В този смисъл пчелите заемат първостепенно място сред полезните насекоми.

Човека се е срещнал с пчелите още в дълбока древност. Според рисунки намерени в пещерите на Алтимира, Куева де ла Арня при Бишкорп (Испания) и други са изобразени жени, събирачки на мед. Тези рисунки са отпреди 12 000 до 5000 години пр. н. е. Подобни рисунки са открити на много места по света, Южна Африка и Зимбабве, в Драконовите планини на Натал и Лесото. Най-старото изображение, представляващо развитието (метаморфозата) на пчелите, е отпреди 8000 г. Това са фрески по стените на храма в Катал Хюйюк в Анадола и много други.

Изключително ценните продукти добивани от пчелите – мед и восък са обърнали вниманието на човека още в онези далечни времена. Трябва да се отбележи, че в историята на животновъдството пчелите са едни от първите същества, които човекът е приобщил към себе си, именно заради тези ценни продукти. Тези концентрирани и много полезни вещества са изиграли важна роля в умственото развитие на човека. Така ,че смело може да се каже, че историята на човека е тясно свързана с историята на пчеларството.

Като правило у домашните животни има три елемента, определящи и ориентацията за отглеждането на пчелите за продуктивни цели. Това са жилище, храна и размножаване.

На човека се е удало да замени естествените им жилища хралупи, скални цепнатини и др., с изкуствени такива (кошерите), с рамки и пити, на които пчелите развиват своята специфична дейност в естествен вид. Разбира се до достигането на съвременните модерни кошери се е изминало много време, като се започне от глинените цилиндри в древен Египет, мине се през тръвните и се стигне до настоящите.

Когато се говори за пчели, винаги се има предвид пчелното семейство, чийто живот и дейност се регулират от много строги правила-изразени в инстинкти. Пчелите, появили и оформили се като биологични същества милиони години преди появата на човека, са се приспособили много добре към обкръжаващата среда, като са достигнали съвършенство в инстинктите си, осигуряващи им живот при различни климатични условия и райони на света. Жизнедеятелността им се обуславя от наследствеността, която се е формирала през тези милиони години.

Пчелното семейство е единен биологичен организъм, състоящ се от няколко десетки хиляди пчели работнички, неколкостотин търтея и майка, обединени от различни физиологични функции и специфична миризма, осигуряващи живота и съществуването му. То живее и се развива само в пълен състав. Вън от семейството нито една от трите разновидности не може да живее. Вътре всеки индивид изпълнява определени функции в зависимост от възрастта и предназначението му.

Пчелното семейство може да живее неограничено дълго във времето (благодарение на постоянния обмен на отделните индивиди), ако не загине от болест, отравяне или неправилна работа на пчеларя. То живее постоянно в пчелното гнездо, там отглежда потомството си, натрупва хранителни запаси, предпазва се от неблагоприятни влияния и врагове. В гнездото протичат всички негови жизнени процеси и то е в пълна зависимост от жилището-кошера. Живота му е в пряка връзка от растителността в околната среда.

Пчелите се считат за биологически ресурси от жизнено важно значение. По пътя на опрашването на културните и диворастящи растения те играят съществена роля в живота и развитието на стотици хиляди растения на земята. Специализираните организации на ООН са поставили пчелите на четвърто място в класификацията на агентите показващи замърсеността на окръжаващата среда. Извършвайки своята дейност в радиус от 3 км (пчелата покрива площ от около 28 кв. км) на различна височина над почвата те показват замърсяващите елементи във въздуха, водата и растенията, които влияят негативно на живота й и предизвикват отравяния. По такъв начин пчелите се явяват агенти показващи замърсеността на околната среда. В това се изразява нейната екологическа роля.

Инстинкта за събиране, обработване и складиране на храната през активния сезон (мед и прашец) в излишни за живота им количества, позволяват на човека да ги прибира и използва за храна и лекарство.

Пчеларството се явява важен отрасъл от селското стопанство. Благодарение на опрашителната дейност на пчелите се повишават многократно добивите от кръстосаноопрашващите се културни растения.

Доказано е, че добивите от опрашителната дейност на пчелите, превишават тридесет пъти стойността на добитите от преки пчелни продукти: мед, прашец, восък, прополис и др. Това е икономическото значение от пчеларството.

Милиони хора по света се занимават с пчеларство, едни в качеството на основна професия, а други, като хоби и развлечение в свободното време, като добиват допълнителни продукти и доходи, има своето социално значение.

Концентриран израз за значението на пчеларството се съдържа в знаменитото изказване на великия учен на XX век Алберт Айнщайн, който казва: „Ако изчезнат пчелите от земята, на човека му остава да живее не повече от четири години. Колкото повече опрашвания, толкова повече растения, толкова повече животни и толкава повече хора“.

Източник: Пчеларски Вестник