дом СЪВЕТИ ЕСЕННО ОТГЛЕЖДАНЕ НА МЛАДИ ПЧЕЛИ

ЕСЕННО ОТГЛЕЖДАНЕ НА МЛАДИ ПЧЕЛИ

3628
Снимка: pixabay.com

Успешното презимуване на пчелните семейства, както и развитието им през пролетта на следващата година зависят много от правилната и навременна подготовка за зимуване. Ще презимуват добре само тези семейства, които са силни и имат много млади пчели при зазимяването.

Възрастовият състав на пчелите има голямо значение за нормалното презимуване на семействата т.е. дали по-голямата част от пчелите са стари или пък са млади, излюпени през есента. Това е така, тъй като излюпените през лятото и участвали активно в пашата пчели са изтощени, вследствие на отглеждането на пило и в работата на семейството, и въпреки че през зимата тези пчели живеят 6-7 месеца те са физиологически млади и жизнени. Затова при подготовката на пчелните семейства за зазимяване е необходимо да се създадат оптимални условия за отглеждане на млади пчели през есента. Това се постига когато семействата са осигурени с достатъчно доброкачествена храна, имат млади продуктивни майки и гнездата им са правилно подредени и стеснени. Поради което измират към края на есента и началото на зимата. Обратно, пчелите които са излюпени през есента вземат по-малко участие и да не преустанови майката снасянето прекалено рано трябва своевременно да се използва късната есенна паша или ако няма такава – да се извърши подбудително подхранване за стимулиране яйценосната й дейност. Ако хранителните запаси на семейството са малко извършва се подхранване за попълване на хранителните запаси. Също така с цел осигуряване на повече пчели семействата може да се подсилят с голи роеве, да се обединят две слаби семейства в едно или да се използват майки-помощнички.
Количеството и качеството на храната оставена на семействата за есенно-зимния период има голямо значение за доброто им развитие през есента и успешното презимуване.

Относно качеството на меда накратко може да се каже следното: медът трябва да е течен, нектарен и запечатан! В никакъв случай не трябва да се оставя на семействата да зимуват на манов мед, тъй като при употребата му се натрупват много остатъци в храносмилателната система на пчелите и се образуват токсични вещества. Необходимо е и медът да е течен тъй като пчелите трудно усвояват кристализиралия мед, а също и да е запечатан – незапечатания мед бързо вкисва и предизвиква диария у пчелите. Количеството на храната оставена за есента и зимата зависи най-вече от силата на даденото семейство, а също и от климата на района, наличните запаси в склада и др. При всички случаи обаче медът не трябва да е по-малко от 2-2,5 кг на междурамие пчели или 8-18кг на семейство, като трябва да се оставят и 2-3 пити с цветен прашец. Когато не се разполага с достатъчно мед се извършва подхранване за попълване на хранителните запаси, което трябва да приключи до средата на септември. При по-късно подхранване с големи количества сироп младите есенни пчели се изтощават при преработката му, което се отразява зле върху тяхната жизненост и продължителността на живота им. Допуска се само до 50% от необходимите запаси да се заменят със захарен сироп тъй като медът е пълноценна храна за пчелите и съдържа много биологичноактивни вещества каквито няма в обикновената захар. С цел да не се изтощават пчелите на по-слабите семейства е добре да се дадат пити със запечатан мед или сироп.

Подреждането на гнездото по време на есенното развитие на семейството също има важно значение. Основното правило е, че семействата се стесняват на толкова пити колкото се покриват плътно от пчелите. Празните и маломедните пити се изваждат от гнездото като се оставят питите с най-много мед и с правилно изградени работнически килийки. Изваждат се и старите черни пити, които са за брак, а също и новоизградените, в които не е отглеждано пило. При това подреждане трябва да се има предвид, че в средата на гнездото трябва да останат няколко пити, които да имат свободни площи с празни килийки, за да не се задържа яйцеснасянето на майката. Гнездата се затоплят добре и входовете на кошерите се стесняват, за да не се допусне охлаждане.

От голямо значение при есенното отглеждане на млади пчели са и качествата на пчелната майка. Тя трябва да бъде от добър произход, млада и високопродуктивна. Младите едногодишни майки снасят повече яйца и до по-късно наесен от старите, освен това семействата с млади майки много по-рядко осиротяват през зимата. Разбира се, за поддържане висок темп на яйцеснасяне през есента от голямо значение е и това как пчелите хранят майката, затова при липса на късна паша и приток на нектар трябва да се извърши есенно подбудително подхранване на семействата. То също обаче трябва да приключи до средата на септември, за да не се изтощават пчелите.

При неблагоприятни години като настоящата излезлите роеве (втораци и третаци) не може да се засилят и да съберат достатъчно запаси за зимуването. Това налага семействата чиито пчели заемат 2-3 междурамия към края на август да се присъединят към други слаби семейства с млади майки. Така, чрез обединяване на две слаби семейства в едно, което има повече пчели се създава ново, по-силно семейство, което ще презимува по-добре. Подсилването на семействата с млади пчели през есента може да стане и чрез използването на майки-помощнички. За целта се използват подлежащите на смяна двегодишни майки, като вместо да се убиват с тях се сформират временни нуклеуси или малки отводки. Те се подхранват за поддържане яйценосната дейност на майката-помощница, като през две седмици от тях се вземат 1-2 пити със зряло пило и се дават в основните семейства. На тяхно място се дават нови пити за снасяне. Две седмици преди окончателното зазимяване отводката или нуклеуса заедно с питите и пчелите се присъединява към основното семейство. При това предварително се уеднаквява миризмата на пчелите, майката на основното семейство временно се затваря в клетка, а старата майка се убива. По този начин основното семейство се подсилва с много млади пчели през есента и презимува по-успешно.

Н. с. д-р Йордан Христов, ИЖН, секция „Специални отрасли“         Източник: Пчеларски Вестник