дом СЪВЕТИ ГРИЖИ ЗА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА СЛЕД ГЛАВНАТА ПАША

ГРИЖИ ЗА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА СЛЕД ГЛАВНАТА ПАША

608

Обикновено в края на юли привършва пчелната паша в резултат на прецъфтяването на основната медоносна растителност. Първите признаци за това са намаляване на летежа на пчелите и започване изгонването на търтеите от пчелните семейства. Вътре в кошерите също настъпва забележима промяна. Броят на пчелите работнички и на пилото е понамалял. По-голямата част от питите е заета от запечатан мед.

С отминаването на главната паша действието на инстинкта за събиране на храна започва да отслабва, за сметка на което се засилва инстинктът за опазване на складираните запаси. Значително се увеличават пчелите, охраняващи входа на кошера, които внимателно проверяват всяка пчела, доближаваща се до него. В поведението на пчелите се чувства повишена нервност и склонност към жилене. Всички тези признаци показват, че вече завършва старата пчеларска година. От този момент нататък започват и грижите, които пчеларят трябва да положи относно подготовката на семействата за предстоящото зимуване. От правилната им подготовка зависят успешното им презимуване и развитие през следващата пролет.

СВАЛЯНЕ НА МАГАЗИНИТЕ

Свалянето на магазините и излишните корпуси от кошерите трябва да стане още преди окончателно да е приключила пчелната паша. Това е необходимо не само във връзка с извършването на останалите мероприятия, а защото по-късно тази работа става много по-трудна, тъй като съществува голяма опасност от поява на пчелна кражба. Някои пчелари държат магазините върху кошерите до късна есен. Това е неправилно, тъй като нощите стават хладни и пчелите изразходват допълнително храна и енергия за поддържане на необходимата им температура.

Магазините е най-добре да се свалят привечер, тъй като вероятността от кражба е по-малка. След отварянето на кошера отгоре се откриват част от питите в магазина и се изваждат една по една. Намиращите се по тях пчели се смитат с пчеларската четка вътре в кошера. Освободените магазинни пити веднага се поставят в преносимото сандъче и след напълването му се отнасят в склада, като през това време откритата част от магазина се закрива с покривно платно. По същия начин се изваждат и останалите пити, като се затварят в сандъчето. След това с помощта на рамкоповдигача магазинът се отлепва от плодника, като плодникът бързо се закрива с покривните дъсчици или с платно. Ако по вътрешните стени на магазина има останали пчели, те се тръсват пред входа на кошера с лек удар на магазина в земята. Освободеният от питите и пчелите магазин се прибира в склада.

По същия начин се снема най-горният корпус от многокорпусния кошер. Ако в някои от питите, подлежащи на изваждане, има пило, те се свалят в по-долния корпус, като от него се изваждат други пити, за да се освободи място. При всички тези манипулации кошерът трябва да се държи по възможност най-кратко време отворен. За да се избегне появата на кражба между пчелите, още преди отварянето на кошерите всички дъна трябва плътно да са влезли във фалцовете, а входовете да бъдат намалени на 8-10 см, независимо че времето е още горещо.

Ако в изградените пити има малки количества мед, той може да остане в тях, без да се вади. По-пълните с мед магазинни пити е най-добре да се центрофугират. Това се отнася и за питите от многокорпусните кошери, ако не са необходими за попълване на запасите.

ПРЕГЛЕД И ПРЕЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА И НА ТЕХНИТЕ МАЙКИ

След свалянето на магазините и излишните корпуси от кошерите се прави основен преглед и преценка на всяко семейство поотделно. Колкото по-навреме се извърши този преглед, толкова по-добре. Късното му провеждане може да стане причина за недобрата подготовка на пчелните семейства за зимуване. Най-добре е той да се извърши до 15-20 август. Семействата трябва да се преглеждат, докато има, макар и слаб принос на нектар. При липса на принос на нектар те се преглеждат само привечер, като се вземат предпазни мерки против кражба.

При прегледа се обръща внимание на силата на пчелните семейства. В кошерите по това време има много пчели, но голяма част от тях няма да дочакат зимата. Те са участвали в медосбора и в отглеждането на пило, вследствие на което са физиологически изтощени. Тези, които останат да зимуват, ще измрат през зимата. Ето защо трябва да се обърне особено внимание на количеството на пилото и на неговото здравословно състояние. Колкото повече пило има по това време в пчелните гнезда, толкова по-сигурно е презимуването на семействата. Затова се вземат необходимите мерки за поддържане на високо равнище на яйценосната дейност на пчелните майки. Майката на всяко семейство трябва да се види и да се прецени окомерно, както при главния пролетен преглед. Важно условие е майките да са млади и да произхождат от високопродуктивни пчелни семейства. Старите майки по-рано прекратяват снасянето на яйца и взетите допълнителни мерки за активизирането им в това отношение не дават очакваните резултати. Ето защо, ако досега не е извършена смяната им, това е крайният срок те да се заменят с млади оплодени майки. На случайно осиротелите семейства също се придават млади оплодени майки.

Обръща се внимание и на количеството и качеството на меда и наличието на прашец в кошерите, като за целта се прави преценка. Семействата с недостатъчно мед се подхранват за попълване на запасите им. Наред с прегледа питите в гнездата се разместват с оглед на подготовката на семействата за зимуване.

ПРЕЦЕНКА НА КОЛИЧЕСТВОТО И КАЧЕСТВОТО НА МЕДА

Едно от най-важните условия за добро зимуване на пчелните семейства е в кошерите да има достатъчно мед. Ако запасите от мед не стигнат за зимно-пролетния период, семействата може да презимуват, но ще се наложи да им се дава храна при неблагоприятни условия още в края на зимата.

При преценка на количеството на меда трябва да се има предвид, че на едно силно пчелно семейство за зимно-пролетния период е необходим 15-16 кг мед, а в многокорпусния кошер – 18-20 кг. За осигуряване на такова количество мед всяка пита, оставена в гнездото за зимуване, трябва да съдържа 2 кг мед, а крайните пити – 3,5 кг. Това означава, че всяка пита при Дадан-Блатовия кошер трябва да бъде запълнена до средата със запечатан мед, а крайните пити да са изцяло запечатани. При многокорпусния кошер една пита, запълнена изцяло със запечатан мед, съдържа 2,5 кг мед. При наличието на много мед в гнездата при зазимяването част от него може да се извади и да се даде на семействата рано напролет.

Запасите на семействата, които нямат достатъчно мед, се попълват. Най-добре е това да стане чрез даване на пити със запечатан мед, взети от други здрави семейства. Ако нямаме такава възможност, тези семейства се подхранват с гъст захарен сироп (1,5:1), който през ден се налива в хранилките. Такъв сироп може да се дава и на големи порции, като в склада се наливат празни пити или пити с малко мед. Дават се по 1-2 пити в края на гнездото или зад преградната дъска. След няколко дни подхранването се повтаря. Това трябва да стане през август, тъй като пчелите, които ще преработват този сироп, и без това няма да дочакат зимата. Късното подхранване силно изтощава младите пчели и те масово измират през зимата. От друга страна, трябва да се има предвид, че е допустимо замяна на нектарния мед със захарен е не повече от 50% от общото количество мед в кошера.

За доброто и без загуби зимуване на пчелите от голямо значение е не само количеството, но и качеството на меда, оставен им за зимуване. Често се случва пчелите да внесат в кошерите големи количества мана, която превръщат в манов мед. Той се отличава от нектарния мед по своята по-голяма гъстота и специфичен тръпчив вкус. Обикновено на цвят е тъмнокафяв до черен. Зимуването на пчелните семейства върху пити с манов мед, особено при по-продължителни зими, се отразява много лошо на зимуващите пчели, тъй като мановият мед в сравнение с нектарния съдържа много по-голямо количество минерални соли и несмилаеми вещества. Те бързо препълват дебелото черво на пчелите, поради което заболяват от диария и измират през зимата.

След като се установи със сигурност, че медът е манов, трябва да се вземат мерки за подменянето му с качествен мед. Най-добре е в такъв случай питите с манов мед да се извадят от кошерите и ако има възможност, да се подменят с пити с качествен мед от склада. Когато няма такава възможност, могат да се използват пити с малко мед и чрез подхранване с центрофугиран мед или захарен сироп да се попълват запасите поне до 8-10 кг мед на семейство. Мановият мед може да се даде на пчелите рано напролет, когато те имат възможност да извършват очистителни облитания.

Във всички случаи при тези подхранвания съществува голяма опасност от поява на пчелна кражба, срещу която трябва да се вземат необходимите мерки.

Във всяко семейство трябва да има по 2-3 пити, на които наред с меда да има и по-големи участъци с цветен прашец. Тези пити не трябва да се поставят в края, а по-навътре в гнездото. Наред с преценката на хранителните запаси се подреждат питите в гнездото. От него се изваждат всички новоизградени пити, на които не е отглеждано пило. В южния край на гнездото се подреждат по-пълните с мед пити, а в средата – по-празните. След тях се подреждат отново по-пълните пити, след което се поставят останалите пити. Тъй като времето е сухо и горещо, преградни дъски и затоплящи материали не се слагат. В многокорпусния кошер обикновено се използват два корпуса. В горния корпус остават питите с повече мед и питите с пило, а в долния – по-празните пити, които имат общо 7-8 кг мед. При средните по сила семейства се използва един корпус, в средата на който се оставят питите с пило, а след това питите с прашец и мед. Такова подреждане на питите улеснява твърде много пчеларя при окончателното зазимяване на пчелите.

Източник: Пчеларски Вестник