дом НОВИНИ Вижте условията за плащане по пчеларските инвервенции в Стратегическия план

Вижте условията за плащане по пчеларските инвервенции в Стратегическия план

3836
Снимка: pixabay.com

Проект на Наредба за условията и реда за прилагане на интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. в сектора на пчеларството е публикуван за обществено обсъждане до 25 май 2023 г.

Как ще бъдат подпомагани пчеларите по интервенциите от Стратегическия план, какви са условията за кандидатстване, сроковете и още, става ясно от публикувания документ.

Проектът на Наредба регламентира подкрепата на земеделските стопани, отглеждащи пчелни семейства, която ще се предоставя по девет интервенции, с включени в тях различни дейности.

В предложения проект на нормативен акт е разписан редът за кандидатстване по интервенциите в сектора на пчеларството

Подаването на заявленията за подпомагане ще се извършва чрез Системата за електронни услуги (СЕУ). Предвидено е заявлението да се подписва с квалифициран електронен подпис и да се подава чрез индивидуалния профил на кандидата в СЕУ лично, чрез законен негов представител или чрез упълномощено от него лице.

Финансовата помощ за извършване на дейностите от интервенциите се изплаща еднократно

Средствата са в размер на 40% от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и 60% от националния бюджет.

С Наредбата се уреждат финансовите условия за подпомагане на разходи, извършени от бенефициерите през отделните финансови години от прилагане на Стратегическия план.

Регламентирано е да се определят референтни цени по интервенциите, свързани с финансиране закупуването на ветеринарни лекарствени продукти за третиране на пчелните семейства срещу болестите в кошера, тестери за определяне степента на опаразитеност с причинителя на вароатозата – Varroa destructor, празни кошери и/или отделни техни елементи, прикачен инвентар за практикуване на подвижно пчеларство, техническо оборудване, машини и съоръжения за добив и първична обработка на пчелни продукти и обезпечаване на други дейности по отглеждането и опазване здравето на пчелните семейства и за закупуване на пчелни майки и рояци (отводки).

Източник: agrozona.bg