дом НОВИНИ Вижте изискванията за кандидатстване по de minimis, документи се подават от 20...

Вижте изискванията за кандидатстване по de minimis, документи се подават от 20 ноември

192
Снимка: pixabay.com

Ясен е бюджетът по сектори

Със заповед на министъра на земеделието Кирил Вътев са утвърдени указанията за кандидатстване по de minimis за земеделските стопани в сектор „Животновъдство“, в т.ч. пчелен мед и в сектор „Растениевъдство“.

Направления за подпомагане:

 • едри преживни животни;
 • дребни преживни животни;
 • коне под селекционен контрол;
 • пчелни семейства;
 • плодове и зеленчуци (ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши, вишни, ягоди, малини, сливи, десертно грозде, домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан, пипер полски, картофи, лук, чесън, моркови, зеле, дини и пъпеши);
 • оранжерийни култури (домати, краставици и пипер);
 • винени лозя  (без площите, за които е получено подпомагане по мярката за „Събиране на реколта на зелено“);
 • маслодайна роза;
 • тютюн.

Общ бюджет на помощта 47 500 000 лв.

Бюджет на помощта по сектори:

 • Бюджет за сектор „Животновъдство“ в т.ч. пчелен мед: 23 750 000 лв.
 • Бюджет за сектор „Растениевъдство“: 23 750 000 лв.

 Общият размер на предоставените на един земеделски стопанин помощи de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.) за период от три последователни бюджетни години (2021 г. – 2023 г.). Максималният размер на помощта de minimis за едно и също предприятие (в т.ч. при наличие на обстоятелства по преобразуване: сливане/придобиване/разделяне (когато преобразуването е извършено след 01.01.2014 г.), не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.)  за период от три последователни бюджетни години (2021 г. – 2023 г.).

Помощта се предоставя за покриване на част от разходите за изхранване на животните през зимния сезон и за осигуряване подготовката за реколта 2024 г.

Документи за предоставяне на помощта

Кандидатите прилагат следните документи:

а) заявление, генерирано от ИСАК, в което се декларира:

 • ЕИК (за ЕТ и ЮЛ);
 • IBAN сметка и BIC код на обслужващата банка;
 • размер на отпусната друга минимална помощ от 01.01.2021 г. по други регламенти за помощи de minimis;

б) решение на компетентния орган на управление на юридическото лице за кандидатстване по схемата (не се отнася за ЕТ).

в) пълномощно по образец (нотариално заверено), в случай на кандидатстване чрез упълномощено лице.

г) удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще бъде преведена сумата.

Срокът за подаване на заявленията за подпомагане в Общински служби земеделие (ОСЗ) към ОД “Земеделие“ на МЗХ е от 20.11.2023 г. до 01.12.2023 г.

Срокът за отстраняване на открити непълноти или несъответствия по т. 4.4. от настоящите указания едо 06.12.2023 г.

Средствата по мярката ще бъдат изплатени в срок до 20.12.2023 г.

Пълният текст на утвърдените Указания може да видите ТУК.

Източник: agrozona.bg