дом СЪВЕТИ БОРБАТА СРЕЩУ ВАРОАТОЗАТА ПО ВРЕМЕ НА МЕДОСБОРА

БОРБАТА СРЕЩУ ВАРОАТОЗАТА ПО ВРЕМЕ НА МЕДОСБОРА

535
Снимка: pixabay.com

В борбата срещу вароатозата в настоящия етап се прилагат редица комплексни мерки, които освен прилагането на химични и природни /етерични масла, органични киселини/ акарицидни средства включват и механично-биологични методи за унищожаване на паразита. Тези методи включват техники за отстраняване на акара от пчелното семейство без прилагане на препарати, тъй като от пчелните се получава стоков мед, в който не трябва да попадат остатъци от вредни за човека вещества. Като най-често използвани може да бъдат посочени следните маханично-биологични методи:

– отстраняване на първото и последното пило;
– отстраняване на цялото запечатано пило;
– блокиране на майката за 20-30 дни;
– използване на строителна рамка;
– изрязване на запечатаното търтеево пило;
– сформиране на нови отводки без пило;

Първите три метода от тази група, въпреки че дават добър резултат /при рязане на търтеевото пило 2-3 пъти през сезона степента на опаразитяване – екстензинвазията /ЕИ/ – брой акари върху 100 пчели – се намалява с 60 %/, не се препоръчват, поради тяхната трудоемкост, намаляване силата и продуктивността на пчелните семейства. Изрязването на участъците с търтеево пило в плодниковите пити не се оказва много удачно и поради това, че питите се повреждат и пчелите не ги изграждат добре /остават деформирани/ или изграждат в тях повече търтееви килийки.

Строителна рамка може да бъде подготвена в различни варианти, според желанието на пчеларя. Важно е да се спазват няколко условия при нейното прилагане. Тя трябва да се използва непрекъснато през целия активен сезон – от април до юли. Установено е, че използването й само през пролетта не е достатъчно, тъй като останалите акари в гнездото ускоряват процеса на размножаване и през есента семействата имат еднаква опаразитеност с тези семейства, при които въобще не е прилагана строителна рамка. Второ условие е строителната рамка да бъде изрязана в първите 2-3 дни след запечатването на пилото. Тогава все още не са оформени какавидите и при смачкването на далаците, намиращите се там акари се намокрят и умират.

Добри резултати се получават и при изрязване само на капачетата на запечатаните търтееви ларви. Това също трябва да се извърши в първите дни след запечатването им.

Създаваното на отводки без пило води до намаляване на ЕИ с 30%. Желателно е пчеларят да отглежда силни пчелни семейства и да прави отводки /единични или сборни/ без пило през активния период. Отводките могат да се третират и с акарицидни средства, понеже от тях не се получава стоков мед, а третирането ще намали още повече степента на опаразитеност.

Използването на строителната рамка, изрязването капачетата на запечатаното търтеево пило и създаването на нови отводки без пило /от групата на механично-биологичните методи/ имат редица предимства, поради които тяхното прилагане е особено целесъобразно:

– не влияят отрицателно върху пчелите и пилото;
– не създават опасност за попадане на вредни вещества в пчелните продукти, които са опасни за хората;
– получава се допълнително количество восък;
– не изискват влагане на допълнителни средства за тяхното прилагане.

Пропускането на борбата срещу акара през активния период не бива да се допуска от пчеларя. Борбата срещу акара трябва да бъде непрекъсната, за да не се допусне неговото намножаване и увреждане на пчелите, което може да се изрази в отслабване на пчелните семейства, проявление на някои факторни болести /вирусни, микотични/ и неполучена продукция.

Автор: Ст.н.с. д-р Калинка Гургулова             Източник: Пчеларски Вестник