дом ЗА ПЧЕЛИТЕ Анаеробни процеси в пчелните семейства

Анаеробни процеси в пчелните семейства

169
Снимка: pixabay.com

До сега проблемите с пчелните семейства са били главно приписвани на акара Вароа. Също така, по отношение на зимната смъртност, връзката между Вароа и зимната смъртност, често се подчертава. Поради предубеденото внимание към Вароа, микробните и физичните процеси, които се извършват в кошерите и пчелните колонии, не са били взети под внимание. Ние считаме, че това е много сериозен недостатък на всички изследвания за смъртността при пчелите и проблемите с пчелните семейства като цяло.

Винаги има предварителен спусък за болестта, изчезването и смъртта. По наше мнение, наличието на акара Вароа се дължи основно на прекомерен бактериален растеж. Диетата на акара Вароа се състои основно от микроорганизми. С други думи, ако има много бактерии, тогава ще има голям брой акари. Акарът Вароа по-добре може да се разглежда като вид на чистач, съжителстващ организъм (опортюнистичен паразит), отколкото като хищник, паразит или заболяване. Заболяването възниква само, когато доставката на храна за акарите се изчерпва, така че те започват да предизвикат проблеми при пчелите. Малкият кошерен бръмбар, за който пчеларите бяха „предупредени“ от началото на 2015 г., също може да се разглежда като сътрапезник.

Пчелното здраве

Когато се използва терминът пчелно здраве, имплицитно се приема, че нещо не е наред с пчелите, или че те страдат от заболявания. Пчелното здраве е смътна и неопределена концепция. Би било по-добре терминът да се отнесе към състоянието на колониите (силни или слаби) или дори състоянието на пчелните майки. Под въпрос е това, дали зимната смъртност действително има нещо общо със „здравето“ на отделната индивидуална пчела. Ние ще проучим тази идея в следващите параграфи, които обясняват анаеробните условия.

Анаеробните условия

Доколкото ни е известно в научните изследвания, проведени до този момент, не беше обърнато внимание на появата на условия с малко кислород и ефектът от това върху пчелите и пчелните семейства. Ако това беше споменато, то не се считаше за значително и затова не получи внимание. Това вероятно се дължи на преобладаващия интерес към изследването на акара Вароа със съответстващия „глобален консенсус“ в научната общност. По наше мнение, много от проблемите с пчелните семейства могат да бъдат напълно обяснени с появата на анаеробни ситуации. Тук, ние ще Ви обясним анаеробните процеси, които се случват в пчелните семейства, като на пчелар. Това е един от резултатите от нашите изследвания в процесите, които се случват в пчелните семейства и възможните механизми на действие на Ferro-Bee®.

Развитие на анаеробните условия

Вероятността от настъпването на анаеробни условия (недостиг на кислород) е най-голяма, когато пчелите са много близо една до друга. Това може да се случи поради произведеното количество CO2. От литературни данни, също така се оказва, че дори и с достатъчен обмен на въздуха с външната среда, концентрациите на CO2 в кошера могат да станат много високи (до 8%). Ако концентрацията на СО2 е висока, кислородът се измества. Във влажно време, концентрацията на CO2 е по-вероятно да се покачва. И това е така, защото при тези обстоятелства на висока влажност, пчелите остават в кошера за сравнително дълго време. Недостигът на кислород тогава, може да продължи твърде дълго и следователно добрата вентилация е още по-важна. Това не означава само вентилация отвън навътре и отвътре навън спрямо кошера, това също така означава добра вентилация и в обема на кошера. Самите пчели трябва да гарантират достатъчно вътрешната вентилация, следователно активността на пчелите трябва да бъде достатъчна, за да се гарантира, че това действително се случва.

Опасността от анаеробните условия

Анаеробната ситуация може да възникне в кошера, а също така и в самите пчели. Основното опасение от анаеробните условия е, че при такива обстоятелства производството на енергия е на много по-ниско ниво, отколкото, когато са налице достатъчно кислород (до 90% по-ниска). Например, това може да означава, че пчелите, които напускат кошера не могат да летят надалеч, или че те бързо се изтощават и след това падат. Сама по себе си, за кратко анаеробна ситуация не е сериозна, пчелите обикновено се възстановяват бързо. Но има други проблеми вследствие на анаеробните условия, които са много по-тежки.

Пчелите и анаеробните условия

Анаеробните условия в пчелите могат да се появят, ако трахеята се окаже блокирана, например от бактерии и техния биофилм. Тогава недостатъчно кислород може да премине от кошера във вътрешните части на пчелите. Хигиенното поведението на пчелите, което често се споменава, също така служи за почистване на екзоскелетът, през който трахеите (малки тръби, известен също като spiracles) минават и така ги държи отворени.

Акарите и анаеробните условия

Когато разглеждаме влиянието на анаеробните ситуации е важно да се знае, че дихателната система на акарите се различава от тази на пчелите. Докато обмена на газове в пчелите се осъществява чрез трахеи, в акарите, това се случва в един вид кухина. Трахеята лесно се запушва, например поради прекомерен бактериален растеж (а вероятно и от трахеални акари). Затова пчелите са по-склонни да страдат от анаеробни условия в сравнение с акарите.

Бактериите и анаеробните условия

Една от последиците от анаеробните условия е, че определени бактерии започват да се размножават. Такива промени в микробиологичния състав са бързи, в зависимост от температурата, това може да се случи за най-малко 1 или 2 дни и, следователно, може да повлияе върху наличието на някои хранителни вещества.

Зимното кълбо и анаеробните условия

Пчелите се скупчват много близо един до друг в зимно кълбо. Това пречи на притока на въздух и увеличава вероятността от анаеробна ситуация в рамките на кълбото. Това може да има отрицателно влияние върху пчелните майки в частност. Известно е, че плътността на пчелите в зимното кълбо зависи от температурата. Ако температурата е по-висока, пчелите са малко по-далече една от друга. Тогава активността и мобилността на пчелите е по-голяма, и следователно има по-интензивна циркулация на въздуха, също в рамките на кълбото. При по-топли условия има по-малка вероятност от анаеробна ситуация. И това, между другото, е основното обяснение за ниската зимна смъртност през сезон 2015/2016. Температурите бяха в действителност доста високи през цялата зима. Ние смятаме, че появата на временни анаеробни ситуации е също и полезно, защото това става причина да бъдат генерирани повече невротрансмитери, които от своя страна се отразяват на нивото на активност на пчелите, така че те могат да достигнат храната.

Роенето и анаеробните условия

Пчелите обикновено роят, когато броят на пчелите се увеличи значително след високо и бързо възпроизвеждане. С многото пчели в кошера, се увеличава и плътността, а пък с това нараства вероятността от анаеробна ситуация. Отделните пчели в даден рояк започват да се движат отвътре навън и обратно. Това води до увеличаване броя на пчелите в анаеробна ситуация за по-кратък или по-дълъг период от време, а от своя страна, това създава един вид агитация последваща генерирането на невротрансмитери, които в определен момент променят поведението на пчелите, като крайния резултат е напускането на пчелите.

Заболявания на пилото и анаеробните условия

Микроорганизмите, които играят роля в заболявания на пилото са, без изключение, видове, които растат в анаеробни ситуации. Тъй като килийките с пило са затворени с капачка от восък, шансовете, че анаеробни ситуации се случват в затвореното пространство на килийката, са сравнително високи. Това може да се случи, например, ако капачката не е достатъчно пропусклива. Това може да се дължи на структурата на капачето и/или състава на компонентите му.

Пчелните кошери и анаеробните условия

Много е възможно, че видът на кошера също влияе на честотата на анаеробните условия и тяхната продължителност. Много кошери са проектирани много отдавна и това може да бъде причината, че във времето, недостатъчно внимание бе отделено на условията за възникването на анаеробните условия. Чрез комбинирането на практическия опит на пчеларите с модерните техники, със сигурност има възможности за оптимизация на конструкцията и дизайна на пчелните кошери. От разговорите ни с пчеларите, се оказва, че има предимства да бъдат направени отворите по-големи, временно или постоянно.

Ferro-Bee®

Един от ефектите на Ferro-Bee®, често докладван от пчеларите е, че пчелите са по-активни. Чрез прилагане на Ferro-Bee® в моменти, когато има голяма вероятност от случването на анаеробна ситуация, например във влажно време, пчелите стават по-активни и ще бъдат предотвратени такива нежелани анаеробни ситуации.

https://www.facebook.com/ferrobee.bulgaria/

© April 2016, Science в Water B.V. / Ferro-Bee®

Всички права върху интелектуалната собственост и други права са запазени.

Източник: Пчеларски Вестник